De tafel van zeven. Deze week Loppersum Vooruit.

Op 21 maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Een bijzondere verkiezing want het is de laatste keer dat we er een raad gekozen wordt voor de gemeente Loppersum. Ook iedereen uit Middelstum van 18 jaar en ouder mag naar de stembus. Maar op wie moeten we stemmen en wat hebben de politieke partijen de afgelopen vier jaar voor ons gedaan en wat gaan ze de komende jaren voor ons doen?

In de rubriek: DE TAFEL VAN ZEVEN krijgen alle partijen zeven dezelfde vragen voorgelegd waarop ze antwoord kunnen geven. Vanaf 15 januari worden deze antwoorden letterlijk geplaatst zodat iedereen die mag stemmen het een ietsje makkelijker heeft. Deze week is Loppersum Vooruit aan het woord.

LV 1

Vraag 1.
Hoe kijkt u terug op de afgelopen 4 jaar? Over welke inbreng van u als partij bent u TROTS en wat had u graag anders willen zien?

Wij kijken terug op 4 jaar actieve oppositie waarin wij verschillende moties hebben ingediend.

Loppersum Vooruit (LV) is trots op de gemeente. De gemeente zijn wij samen: de inwoners van alle dorpen. We zijn dus ook trots op de inwoners van Middelstum. Dit geldt zeker voor de mensen die zich vrijwillig inzetten voor het algemeen belang in de gemeente .
Ook zijn wij trots op het feit dat LV de enige lokale partij is zonder hoofdkantoor in Den Haag terwijl wij wel de weg naar de eerste en tweede kamer kunnen vinden.

Hier volgt een aantal, door LV behaalde successen in de afgelopen vier jaren:

LV heeft gezorgd voor meer aandacht voor de mijnbouwschade en zal blijven strijden voor een onafhankelijkere schadeafhandeling. Op zoek naar het eerlijke verhaal door onze oproep voor een “parlementaire enquête gaswinning”. Daarnaast het bijstaan van gedupeerde inwoners ook als het om sociale of psychologische klachten gaat. Wij blijven actief vragen van inwoners beantwoorden en helpen onze inwoners daar waar het mogelijk is.

LV 2

Petitie aangeboden aan de commissie van EZ door over de gaswinning.

LV heeft structurele aandacht gevraagd voor veiligheid op en rondom onze infrastructuur zoals spoor en wegen, en ook goede verlichting op donkere plaatsen binnen onze gemeente.

LV 3 LV 4

LV 5

Trots zijn wij ook op de ondernemers en middenstand in de gemeente. Wij helpen graag en zijn super trots op de vrije keuze tot openstelling van de ondernemingen op iedere dag in de week, dus ook op zondag. Dit was een van de moties welke was ingediend door LV.

Daarnaast zijn wij trots op het feit dat een grote G7 gemeente niet tot stand is gekomen en dat LV de impasse nadien weer in een stroomversnelling heeft getrokken. LV heeft alle partijen van de verschillende gemeenten weer aan tafel gekregen, waardoor een nieuwe gemeente DAL lijkt te gaan ontstaan.

LV heeft als motto 3 x D: Duidelijk, Direct aanspreekbaar en vooral Dichtbij!

LV 6

Wat wij graag anders hadden gezien, is dat de regerende coalitiepartijen in de gemeente Loppersum (CDA, PVDA, GL en CU) de vooraf aangegeven woorden ook waar hadden gemaakt. Aangegeven is dat de hand uitgestoken zou worden richting de oppositiepartijen. Dit is echter nooit waar gemaakt. Iedere motie van de oppositiepartijen, op de vrijwillige zondag openstelling na, werd resoluut afgewezen waardoor er een situatie van monisme ontstond in de gemeente Loppersum. Iets wat funest is binnen lokale politiek.

Wij van LV willen dat de komende periode anders aanpakken. Wij willen belangrijke onderwerpen in goed overleg met elkaar af stemmen. Dat schept Duidelijkheid.

Vraag 2.
Er is de afgelopen vier jaar veel en lang gesproken over herindeling. Er was in Middelstum veel protest want de meeste hebben aangegeven liever bij het Hogeland te horen. Geef eens antwoord op de volgende vragen: Heeft de raad niet te lang getreuzeld om tot een unaniem standpunt te komen en zijn we daardoor niet overgeleverd aan Delfzijl en Appingedam?

LV 7
Hans was het lekken tijdens vertrouwelijke bijeenkomsten met provincie meer dan zat.

Ja, de raad heeft te lang getreuzeld. LV had veel meer snelheid en daadkracht willen zien op het gebied van de herindeling. Voor de G7 is nooit een meerderheid geweest in de gemeente. Ook LV was tegen de G7. Het dagelijks bestuur heeft echter veel te lang door proberen te onderhandelen. LV heeft aangegeven om een keer alleen met raadsleden (en dus zonder bestuurders) aan tafel te gaan. Hiervoor was echter geen draagvlak bij de andere partijen in Loppersum. Een gemiste kans wat ons betreft. Ook hebben wij meerdere malen gevraagd of de Burgemeester al eens koffie had gedronken met de buurtgemeenten zodat er actie ondernomen werd. Er is helaas te veel achterover geleund waardoor de koers niet richting DEAL is gegaan maar nu zal afstevenen op DAL.

Hoe hebben jullie als partijen jullie kiezers bij dit traject betrokken? Zijn er b.v. informatiebijeenkomsten gehouden om te horen hoe de burger erover denkt?

Ja, de gemeente heeft meerdere informatiebijeenkomsten gehouden waarbij LV altijd aanwezig is geweest. Ook krijgt LV tijdens de ledenvergaderingen feedback van de burger. Daarnaast heeft LV veel contact met de kiezers via social media zoals Facebook en Twitter. Wij hebben als enige lokale partij een groeiend aantal volgers. Zo wordt onze achterban steeds groter en zo worden we door onze achterban gevoed. Het geluid uit de verschillende dorpen dat tot ons komt nemen we altijd serieus en ook mee in onze afwegingen. Hierdoor heeft LV weloverwogen besluiten kunnen nemen in de afgelopen jaren. LV zet het algemene belang van de inwoners altijd voorop.

LV is een lokale partij waar alle politieke stromingen in vertegenwoordigd zijn.

Op de ledenvergaderingen en via de traditionele en social media hebben wij onze inwoners/leden altijd betrokken bij dit traject.

LV 8

Hoe kan het dat jullie als raad zo moeilijk hebben samengewerkt? Zelfs bij de laatste raadsvergadering was er geen unaniem standpunt over de ingangsdatum van de herindeling en moest er gestemd worden.

Deze vraag wordt beantwoord in het RTV Noord interview dat werd gehouden na de herindelingsvergadering. U kunt dit hier terug luisteren.

LV 9

De voornaamste reden is dat de standpunten van de verschillende partijen nogal uiteenlopend waren.

De een wilde klein en zelfstandig blijven, de ander juist heel groot. Daardoor ontstond er te veel diversiteit. Wij van LV hebben altijd voet bij stuk gehouden en kozen voor de DEAL variant . Deze keuze was in een eerder stadium gemaakt door onze leden. Toen dit niet meer haalbaar was doordat de nieuwe gemeente Hogeland werd samengesteld, hebben wij een stapje terug moeten doen naar de DAL variant. In deze periode kwam het overleg stil te liggen, tot grote ergernis van LV.

LV heeft toen het initiatief genomen om alle partijen van de drie gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) weer om tafel te krijgen om zo snelheid te maken om Duidelijkheid voor onze inwoners te scheppen. En niet alleen de inwoners, ook voor de ambtenaren. Ook zij willen graag weten waar ze aan toe zijn.

Had het dorp Middelstum niet gewoon de kans moeten krijgen om zich los te trekken van Loppersum om zich aan te kunnen sluiten bij BMWE? Moeilijke vraag maar geef eens echt eerlijk antwoord.

Deze vraag is voor ons niet moeilijk te beantwoorden. Wij zijn een lokale partij die het geluid van de inwoners laten horen. Als de meerderheid in het dorp Middelstum graag aan wil sluiten bij het Hogeland, dan moet dat besproken kunnen worden. Dit hebben we ook gezegd tijdens een radio uitzending van RTV Noord na een oproep vanuit het dorp Middelstum.

Welke bruidsschatten van de voormalige gemeente Loppersum moeten mee naar DAL?

LV streeft er naar om alle voorzieningen te behouden in de dorpen. Deze voorzieningen moeten op peil zijn en meerjarig kunnen voortbestaan. Dit kan betekenen dat LV zover wil gaan dat bijvoorbeeld het Hippolytushoes zo veel mogelijk gefaciliteerd moet worden om het te behouden. Het karakter of de sociale cohesie van een dorp wordt bepaald door de leefbaarheid en de voorzieningen. Voor behoud daarvan strijden wij altijd!

Vraag 3.
Er is nog erg veel onrust betreffende de bevingsproblematiek. Wat is uw inbreng als partij geweest de afgelopen 4 jaar en wat zijn uw speerpunten voor de komende periode?

LV gaf (acht jaar geleden al!) als enige partij aan dat de lusten en de lasten van de gaswinning voor de inwoners volledig uit evenwicht zijn. Daarnaast dient de schadeafwikkeling en versterkingsprogramma veel sneller te worden afgerond. De huidige handelswijze van de CVW/NAM bestaande uit discussiëren, traineren en frustreren, moet veranderen. Ruimhartig vergoeden van de directe en indirecte schade en compensatie van de waardedalingen van de woningen is de opdracht.

LV 10 LV 11 

Daarnaast moet er worden gekeken naar alternatieve maatregelen zodat we zonder aardgas kunnen. Kijken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Uiteraard zijn wij fel tegen het in de grond pompen van stikstof of iets anders! Tevens wil LV zich hard maken om gevolgklachten zoals fysieke of psychische klachten als gevolg van de mijnbouwactiviteiten vergoed te krijgen. Ondersteuning van de inwoners die door de bomen het bos niet meer zien in de fysieke en papieren afwikkeling en bij de mengelmoes aan instanties. Daarnaast willen wij dat de Nationaal Coördinator Groningen meer financiële middelen moet krijgen om de gemeente krachtiger en sterker uit deze problematiek te laten komen.

LV 12
De CvdK bijgepraat over mijnbouwschade en de gevolgen versterkingsoperatie

LV heeft vanaf het begin van het CVW kritische kanttekeningen geplaatst bij de opzet en uitwerking van de organisatie. LV heeft zich hard gemaakt voor het betrekken van lokale ondernemers bij de werkverdeling van het schadeherstel. Dit is in meerdere televisie-uitzendingen te zien en te horen geweest. Uiteraard blijven wij hier kritisch.

Hier terug te zien bij omroep MAX

LV 13

Met betrekking tot de waardedaling van de huizen als gevolg van de mijnbouwactiviteiten vindt LV dat dit gecompenseerd moet worden.

Hierbij de stelling van LV aangaande WOZ OZB Loppersum:

LV 14

Vraag 4.
In veel gemeentes wordt er geen hondenbelasting meer geheven. In Loppersum is dat nog steeds het geval. Waarom houdt u deze (volgens velen onterechte) belasting nog steeds in stand? Kunt u de lezers ook vertellen wat de jaarlijkse opbrengst aan hondenbelasting is en hoe die besteed wordt?

LV 15

Wij strijden als lokale partij al jaren voor de afschaffing van de hondenbelasting. Wij snappen dan ook werkelijk niet waarom er niet eerder tegemoet wordt gekomen aan de inwoners van Loppersum. De hondenbelasting levert een omzet op van 80.000 euro daar moeten dan nog de kosten van de inspecteurs en de gehele administratie af. Wat er dan overblijft wordt ook nog niet eens besteed aan het onderhouden van honden uitlaatplekken of het beperkt maaien van paden waar veel de hond wordt uitgelaten. Direct afschaffen deze oneerlijke belasting! Het afgelopen jaar kregen we helaas geen steun voor afschaffing van D66, CDA, PVDA, CU en GL. In plaats van afschaffing stemden deze partijen in met zelfs een verhóging van de hondenbelasting.

Vraag 5.
Er is nog steeds veel discussie over het nieuwe DIFTAR-tarief, het anders inzamelen van afval. Wat was uw standpunt hierover? Hoe gaat u dit standpunt verdedigen als onze fusiegemeenten Appingedam en Delfzijl dit niet willen?

“Vorig jaar heeft LV als enige partij een enquête gehouden over dit onderwerp onder 147 huishoudens waarbij 66 procent van de ondervraagden tegen de invoering van DIFTAR waren”

LV heeft tegen de invoering van DIFTAR gestemd. De landelijke doelstellingen om minder afval te produceren liegen er niet om. Dat in de gemeente te veel afval per huishouden geproduceerd wordt vinden wij ook zorgelijk. Wij denken echter dat de oplossing niet ligt bij de inwoners maar bij de fabrikanten van de verpakkingen. Een groot nadeel van DIFTAR is dat gezinnen met jonge kinderen en luiers duurder uit zullen zijn met dit nieuwe systeem. Wij zijn dan ook geen voorstander van DIFTAR omdat deze kinderen de toekomst zijn. De gemeente moet aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen om van deze (krimp)regio weer een groeiregio te maken. Een andere reden waarom wij tegen DIFTAR hebben gestemd is dat onze toekomstige fusiepartners tegen DIFTAR zijn. Zowel Appingedam als Delfzijl heeft geen DIFTAR en dit had dus beter eerst vooraf overlegd kunnen worden. Wat gebeurt er als straks weer het hele systeem afgeschaft gaat worden? Dan hebben wij geld van onze inwoners over de balk gesmeten wat ook anders besteed had kunnen worden.

Vraag 6.
In Middelstum staat een prachtig verzorgingstehuis het Hippolytushoes genaamd. Niemand weet op dit moment hoe de toekomst van dit huis eruitziet. Wat is uw visie op zorg en onderwijs in de gemeente Loppersum? Gaat u ook uw best doen om dit huis voor Middelstum te behouden en zo ja wat is uw invloed en hoe gaat u dit doen?

LV 16

Op dit moment is het Hippolytushoes niet in handen van de gemeente en zijn wij afhankelijk van de eigenaren van het pand. Zoals wij al eerder hebben opgemerkt is LV voor het op peil houden van de voorzieningen. Inclusief het Hippolytushoes. Wij zijn dan ook bereid om daar in te investeren en te faciliteren. Het karakter (sociale cohesie) van een dorp wordt bepaald door de leefbaarheid en de voorzieningen voor behoud daarvan strijden wij altijd!

Met betrekking tot de zorg: LV wil geen verdere bezuinigingen in de WMO, PGB en de jeugdzorg. Waar mogelijk één regisseur die gezin en individu ondersteunt. LV staat er voor, dat een ieder die ondersteuning, hulp of zorg nodig heeft, dit ook krijgt. Wij zien dit als een recht! Dat de hulpvrager in ruil daarvoor binnen zijn/haar mogelijkheden “iets” terug doet (participatiebeleid) zien wij als positief. Dit kan zeker helpen om onze sociale banden te versterken en kan in het verlengde ook helpen om mensen uit hun sociale isolement te halen en armoede te bestrijden. Vrijwilligerswerk en mantelzorg zal versterkt moeten worden. Voor de gemeente ligt hier een taak om dit te ondersteunen en te faciliteren. Bij de taak de sociale verbanden in de verschillende kernen te versterken is het erg belangrijk dat er korte lijnen met de gemeentelijke organisatie blijft bestaan. Zelfsturende teams zouden een antwoord kunnen zijn om de sociale kernen te versterken. Het blijft daarbij belangrijk dat er overzicht, inzicht en betrokkenheid is bij het gehele gebied. Daarbij zijn onze vrijwilligers van onschatbare waarde. Wij vinden het daarom belangrijk hen zoveel mogelijk te ondersteunen!

Met betrekking tot onderwijs: door de problematiek met de gaswinning zijn er ook kansen ontstaan voor het onderwijs. Zo worden alle schoolgebouwen aangepakt, hetzij versterkt, hetzij nieuwbouw en geclusterd. LV pleit voor de huidige omvang van basisonderwijs in de diverse dorpen. De kwaliteit van het onderwijs dient daarbij centraal te staan. Wanneer er onverhoopt toch scholen moeten sluiten dan dient het leerlingenvervoer vanuit de gemeente te worden georganiseerd. Wij vinden het goed dat scholen op een locatie gesitueerd worden met flexibele lokalen. Ook volgen wij de voortgang van de nieuw te bouwen scholen op de voet. De nieuwe “kiss & ride” zones dienen voor een betere veiligheid van de kinderen te zorgen. LV verliest de kleine scholen niet uit het oog en is voor behoud van onze plattelandsdorpskenmerken.

Vraag 7.
Wat maakt u anders dan alle andere partijen en waarom moeten we juist op u stemmen?

LV is de enige lokale partij, zonder hoofdkantoor in Den Haag. Daarbij weet LV echter ook zonder hoofdkantoor in Den Haag, haar weg te vinden naar de Eerste en Tweede Kamer. Het motto van LV is 3 x D: Direct aanspreekbaar, Duidelijk en Dichtbij de inwoners. Wanneer wij de grootste partij worden dan kunnen wij waarmaken waar wij voor staan. Wij staan klaar voor alle inwoners van alle dorpen van de gemeente Loppersum.

LV 17

Beluister hier het campagnelied van LV:

LV wil praktische en duidelijke politiek bedrijven. Wij willen in debatten duidelijke standpunten aanhouden in het belang van de inwoners en durven deze ook te verantwoorden aan onze inwoners. Wij willen discussies voeren op basis van inhoud en niet met partijbelang of geld als belangrijkste argumenten. De waarde van kleine kernen is daarbij niet ondergeschikt aan die van de zogeheten kerndorpen.

Bron & foto's: Loppersum Vooruit (23 januari 2018)