De tafel van zeven. Deze week GroenLinks.

Op 21 maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Een bijzondere verkiezing want het is de laatste keer dat we er een raad gekozen wordt voor de gemeente Loppersum. Ook iedereen uit Middelstum van 18 jaar en ouder mag naar de stembus. Maar op wie moeten we stemmen en wat hebben de politieke partijen de afgelopen vier jaar voor ons gedaan en wat gaan ze de komende jaren voor ons doen?

In de rubriek: DE TAFEL VAN ZEVEN krijgen alle partijen zeven dezelfde vragen voorgelegd waarop ze antwoord kunnen geven. Vanaf 15 januari worden deze antwoorden letterlijk geplaatst zodat iedereen die mag stemmen het een ietsje makkelijker heeft. Deze week is GroenLinks aan het woord.

GL 4

Vraag 1.

Hoe kijkt u terug op de afgelopen 4 jaar? Over welke inbreng van u als partij bent u TROTS en wat had u graag anders willen zien?
• We hebben een flink aandeel gehad in het verbeteren van de dialoog in de raad waarin niet zozeer het partijbelang voorop staat maar het gemeenschappelijke belang om van Loppersum een groenere en socialere gemeente te maken.
U hebt van ons dan ook geen gemakkelijke slogans en oneliners in de pers aan kunnen treffen.
• Het blijven hameren op het belang van communicatie voor alle bestuurders heeft zijn vruchten afgeworpen.
• De totstandkoming van een zeer ambitieus milieubeleidsplan.
• Het realiseren van een scholenplan waarin van problemen met de gaswinning kansen zijn gemaakt.
De Klimop in Middelstum is een voorbeeld, maar binnenkort start ook de bouw van de scholen in Loppersum en Stedum.
• Wat betreft de gaswinning en de aardbevingen niet blijven hangen in slachtofferschap, maar kansen pakken en blijven knokken voor een duurzame en toekomstbestendige regio
• Graag hadden we het tempo van de verduurzaming wat hoger gelegd.

Vraag 2.

Er is de afgelopen vier jaar veel en lang gesproken over herindeling. Er was in Middelstum veel protest want de meeste hebben aangegeven liever bij het Hogeland te horen. Geef eens antwoord op de volgende vragen:

Heeft de raad niet te lang getreuzeld om tot een anoniem standpunt te komen en zijn we daar door niet overgeleverd aan Delfzijl en Appingedam?

Van meet af aan waren wij voorstanders van een G7 gemeente met als zeer belangrijke voorwaarde dat de herindeling gebruikt zou worden om daar waar mogelijk alle dorpen te versterken en alleen gemeente-en regio-overstijgende zaken centraal te regelen. Die noodzaak van een grote sterke gemeente, die tegenwicht kan bieden aan stedelijke, provinciale en landelijke prioriteiten werd helaas niet door de andere partijen gevoeld.
De keuze voor DEAL van het college en een aantal partijen en het ontbreken van een ‘tweede keus’ vonden wij strategisch gezien niet slim. Daarom bleef alleen de DAL variant over die door iedereen toch als totaal ongewenst werd beschouwd.

GL 3

Hoe hebben jullie als partijen jullie kiezers bij dit traject betrokken? Zijn er b.v. informatiebijeenkomsten gehouden om te horen hoe de burger erover denkt?

Met onze achterban hebben wij zeer intensief hierover gesproken. Op de informatieavonden voor de inwoners bleek telkens weer, dat dit onderwerp totaal niet leefde bij de bevolking. Opnieuw een kans dus om van wat velen als een probleem zien tot een kans te maken

Hoe kan het dat jullie als raad zo moeilijk hebben samengewerkt? Zelfs bij de laatste raadsvergadering was er geen unaniem standpunt over de ingangsdatum van de herindeling en moest er gestemd worden.

Er is wel degelijk samengewerkt; alleen bleven de standpunten uiteenlopen. Dat heb je soms in een democratie.
Het wel-of niet opnemen van een fusiedatum was uiteindelijk het breekpunt Voor ons staat zorgvuldigheid en haalbaarheid ( o.a. door de gaswinningsproblematiek) centraal.
Eerst het plan, dan de einddatum. Niet andersom.

Had het dorp Middelstum niet gewoon de kans moeten krijgen om zich los te trekken van Loppersum om zich aan te kunnen sluiten bij BMWE? Moeilijke vraag maar geef eens echt eerlijk antwoord. 

Die optie kwam veel te laat in het proces naar voren toen. Middelstum had zich moeten scharen achter de G7 variant.

Welke bruidsschatten van de voormalige gemeente Loppersum moeten mee naar DAL?

Dit is geen keuze. Zodra de Ahri procedure gestart wordt alles bevroren en gaat alles mee naar de nieuwe gemeente.

Vraag 3.

Er is nog erg veel onrust betreffende de bevingsproblematiek. Wat is uw inbreng als partij geweest de afgelopen 4 jaar en wat zijn uw speerpunten voor de komende periode?

De recente beving van Zijldijk heeft de problematiek weer aangezwengeld en de urgentie weer aangetoond.
GroenLinks heeft, in tegenstelling tot de meeste partijen vanaf dag 1 aangegeven dat versnelde gasreductie en versnelde verduurzaming van de energievoorziening de enige weg is om toekomstbestendig uit deze situatie te komen. Inmiddels zijn meer partijen om.
Onze speerpunten in top 4 vorm blijven dan ook:
– royaal en snel schadeherstel
– extra geld voor versnelde verduurzaming in combinatie met versterking
– gaswinning versneld reduceren
– vullen fonds om toekomstige schade en reparatiekosten voor schade aan gebied op lange termijn te kunnen compenseren.

Vraag 4.

In veel gemeentes wordt er geen hondenbelasting meer geheven. In Loppersum is dat nog steeds het geval. Waarom houdt u deze (volgens velen onterechte) belasting nog steeds in stand? Kunt u de lezers ook vertellen wat de jaarlijkse opbrengst aan hondenbelasting is en hoe die besteed wordt?

Het is misschien een wat ouderwetse belasting maar onzes inziens niet onterecht. Honden zorgen in het dorp voor een zekere overlast. Vraag het maar aan de plantsoenmedewerkers die de borders maaien. Ook moeten er soms voorzieningen aangelegd worden of rekening gehouden worden met voldoende uitlaat gelegenheden voor honden bij ruimtelijke ordeningsplannen.  De hondenbelasting wordt maar voor een deel gebruikt voor de hond de rest gaat naar de algemene reserve.

GL 5

Vraag 5.

Er is nog steeds veel discussie over het nieuwe DIFTAR-tarief, het anders inzamelen van afval. Wat was uw standpunt hierover? Hoe gaat u dit standpunt verdedigen als onze fusiegemeenten Appingedam en Delfzijl dit niet willen?

De bevolking accepteert de DIFTAR. De meeste mensen vinden het een eerlijk principe dat de vervuiler betaalt. Het oude systeem is oneerlijk omdat de diegene die zuinig is op afval betaalt voor diegene die grijze container gebruikt om bouwafval af te voeren. Het is per saldo ook goedkoper voor de burger. Uit cijfers blijkt dat gemeenten met diftar de bevolking goedkoper uit is dan gemeenten zonder diftar. Wij gaan ervan uit dat Appingedam en Delfzijl ook willen dat hun bewoners minder kwijt zijn aan kosten voor afval. Door handhaving is misbruik gemakkelijk onder controle te houden. Uit ervaring met andere gemeenten blijkt dat extra handhaving slechts tijdelijk noodzakelijk is.

Vraag 6.

In Middelstum staat een prachtig verzorgingstehuis het Hippolytushoes genaamd. Niemand weet op dit moment hoe de toekomst van dit huis eruitziet. Wat is uw visie op zorg en onderwijs in de gemeente Loppersum? Gaat u ook uw best doen om dit huis voor Middelstum te behouden en zo ja wat is uw invloed en hoe gaat u dit doen?

GL 2

Als je in een krimpgemeente de leefbaarheid, vooral ook in de kleine kernen, op peil wilt houden zall je o.a. moeten zorgen voor kwalitatief zeer goed onderwijs. Dat is voor ons altijd een prioriteit geweest en zal dat blijven. Aandacht voor duurzaam bouwen en aandacht voor milieu en omgeving zal flink bevorderd moeten worden.

Zorg op maat en bereikbaarheid van alle voorzieningen voor iedereen was en is ons streven. In het verleden was dat vooral een taak van de (rijks)overheid alleen. Nu veel taken naar de gemeenten zijn overgeheveld en flinke bezuinigingen in de zorg zijn en worden doorgevoerd krijgen inwoners hierin een steeds grotere rol.

Ondersteunen van zorgcoöperaties, mantelzorgers en vrijwilligers worden zaken die gezamenlijk moeten worden aangepakt. Op die manier zal bekeken moeten worden of en hoe gebouwen en instellingen als Hyppolytushoes en Wiemensheerd behouden kunnen worden. Er zal bekeken moeten worden of het mogelijk is meer en verschillende organisaties en initiatieven in een pand onder te brengen. Zodat ook financieel deze zorg voor Loppersum in de toekomst behouden kan blijven. Intensieve samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente, inwoners, vrijwilligersorganisaties en bedrijven is daarvoor noodzaak

GL 1

Vraag 7.

Wat maakt u anders dan alle andere partijen en waarom moeten we juist op u stemmen?

GroenLinks is al vele jaren een lokale groene partij met leden en sympathisanten in alle dorpen. GroenLinks is ook een partij die werkt vanuit de basis. De inwoners dus. Vandaar dat wij zoveel mogelijk buiten het gemeentehuis werkzaam zijn en proberen initiatieven van inwoners die wij van belang vinden op alle mogelijke manieren te ondersteunen, zoals zorg coöperaties, zorgboerderijen, energiecoöperaties, buurtinitiatieven etc.
Daarbij zijn wij er vast van overtuigd dat je alles wat een kleine gemeente nodig heeft onmogelijk op deze kleine schaal kunt regelen. Daarvoor heb je directe kontakten met inwoners en bestuurders in de regio, de provincie en in Den Haag nodig. Dat is de meerwaarde van GroenLinks: een groene, sociale en lokale partij, die werkt aan een toekomstbestendige regio samen met de inwoners en de kontakten in regio, provincie en in de landelijke politiek.

Bron & foto's: GroenLinks (13 februari 2018)