De tafel van zeven. Deze week CDA.

Op 21 maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Een bijzondere verkiezing want het is de laatste keer dat we er een raad gekozen wordt voor de gemeente Loppersum. Ook iedereen uit Middelstum van 18 jaar en ouder mag naar de stembus. Maar op wie moeten we stemmen en wat hebben de politieke partijen de afgelopen vier jaar voor ons gedaan en wat gaan ze de komende jaren voor ons doen?

In de rubriek: DE TAFEL VAN ZEVEN krijgen alle partijen zeven dezelfde vragen voorgelegd waarop ze antwoord kunnen geven. Vanaf 15 januari worden deze antwoorden letterlijk geplaatst zodat iedereen die mag stemmen het een ietsje makkelijker heeft. Deze week is het CDA aan het woord.

CDA 0

Vraag 1.
Hoe kijkt u terug op de afgelopen 4 jaar? Over welke inbreng van u als partij bent u TROTS en wat had u graag anders willen zien?

Het CDA kijkt positief terug op de afgelopen jaren. Binnen het college en ook binnen de gemeenteraad waren de verhoudingen goed en is er positief samengewerkt. Onze inbreng bij de veranderingen in het sociaal domein, met name de aandacht voor armoede in gezinnen met kinderen, heeft ervoor gezorgd dat er een tekort ontstond op het minimabeleid en onze inzet om aandacht te vragen voor de inwoners in verband met de gevolgen van de gaswinning en versterkingsoperatie. Ook is de inzet van het CDA geweest om het budget voor de starterlening ook in deze periode beschikbaar te hebben. Graag hadden we nog meer invulling gegeven aan het project Agrologistiek, waar veiligheid van de wegen en leefbaarheid in de kernen een belangrijke rol heeft.

Vraag 2.
Er is de afgelopen vier jaar veel en lang gesproken over herindeling. Er was in Middelstum veel protest want de meeste hebben aangegeven liever bij het Hogeland te horen. Geef eens antwoord op de volgende vragen:

Heeft de raad niet te lang getreuzeld om tot een anoniem standpunt te komen en zijn we daar door niet overgeleverd aan Delfzijl en Appingedam?

De raad van Loppersum is in meerderheid altijd duidelijk geweest: gaan voor herindeling met Appingedam, Delfzijl en Eemsmond, de DEAL gemeenten. Tussen deze 4 gemeenten bestond al geruime tijd een samenwerkingsverband. Helaas zijn er door andere gemeenten andere keuzes gemaakt.

Hoe hebben jullie als partijen jullie kiezers bij dit traject betrokken? Zijn er bv. informatiebijeenkomsten gehouden om te horen hoe de burger erover denkt?

De gemeente heeft in de afgelopen periode een aantal bijeenkomsten hierover gehouden, waarbij we als CDA hebben meegedaan. Ook hebben we de discussie over de herindeling gevoerd met de leden van onze partij.

Hoe kan het dat jullie als raad zo moeilijk hebben samengewerkt? Zelfs bij de laatste raadsvergadering was er geen unaniem standpunt over de ingangsdatum van de herindeling en moest er gestemd worden.

Er was verschil van mening of er een datum genoemd moest worden, het raadsvoorstel ging alleen over wel of geen herindeling. Hierover bestaat geen verschil van mening, die keuze is gemaakt. Het tijdspad is een vervolg, het moet in de tijd goed voorbereid kunnen worden, zodat onze inwoners daar geen negatieve gevolgen van ondervinden.

Had het dorp Middelstum niet gewoon de kans moeten krijgen om zich los te trekken van Loppersum om zich aan te kunnen sluiten bij BMWE? Moeilijke vraag maar geef eens echt eerlijk antwoord.

Dat is binnen de wetgeving nu niet mogelijk. Wanneer de herindelingprocedure van DAL officieel wordt opgestart kan er wel een discussie over gevoerd worden. Middelstum is historisch gezien onderdeel van het Hunsingo gebied. Deze wens zal dan tijdens het proces van herindeling door de inwoners van de voormalige gemeente Middelstum zelf geuit moeten worden.

CDA 2

Welke bruidsschatten van de voormalige gemeente Loppersum moeten mee naar DAL?

Wanneer we een nieuwe Eemsdelta gemeente worden, doen we dat met alle lusten en lasten!

Vraag 3.
Er is nog erg veel onrust betreffende de bevingproblematiek. Wat is uw inbreng als partij geweest de afgelopen 4 jaar en wat zijn uw speerpunten voor de komende periode?

Een veilige leefomgeving voor onze inwoners, het verminderen van de aardgasproductie en dat alle schade die door de gaswinning is veroorzaakt, door de Nam wordt vergoed.

Speerpunten voor de komende periode zijn een verdere vermindering van de aardgaswinning naar 12 miljard m3 (advies Staatstoezicht op de Mijnen) en het volledig stopzetten van de winning op de langere termijn. Daarnaast inzetten op duurzame energie, sociaal/maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners tijdens de versterkingsoperatie, waarbij de veiligheid voor onze inwoners voorop moet staan.

Vraag 4.
In veel gemeentes wordt er geen hondenbelasting meer geheven. In Loppersum is dat nog steeds het geval. Waarom houdt u deze (volgens velen onterechte) belasting nog steeds in stand? Kunt u de lezers ook vertellen wat de jaarlijkse opbrengst aan hondenbelasting is en hoe die besteed wordt?

Rond de € 80.000,-- Het bedrag komt in de algemene middelen, daarnaast worden er proeven met honden uitlaatplaatsen gedaan en het uitdelen van zakjes voor hondenpoep.

Vraag 5.
Er is nog steeds veel discussie over het nieuwe DIFTAR-tarief, het anders inzamelen van afval. Wat was uw standpunt hierover? Hoe gaat u dit standpunt verdedigen als onze fusiegemeenten Appingedam en Delfzijl dit niet willen?

De fractie van het CDA heeft voor de invoering van DIFTAR gestemd. Omdat wij van mening zijn dat er bewuster met het afval moet worden omgegaan en dat wij samen minder afval moeten produceren. Door de bewustwording, ook bij aanschaf van de producten, zal er minder afval in de grijze container gaan. De GFT container wordt gratis leeg gehaald, oud papier is voor de verenigingen, luierinzameling is er op twee locaties, de humanitas containers staan in alle dorpen, net als glascontainers. Voldoende mogelijkheden voor onze inwoners om het afval goed te scheiden. We kunnen het jaar 2018 evalueren en de resultaten daarvan kunnen we gebruiken voor het toekomstig beleid in de nieuw te vormen DAL gemeente.

CDA 1

Vraag 6.
In Middelstum staat een prachtig verzorgingstehuis het Hippolytushoes genaamd. Niemand weet op dit moment hoe de toekomst van dit huis eruitziet. Wat is uw visie op zorg en onderwijs in de gemeente Loppersum? Gaat u ook uw best doen om dit huis voor Middelstum te behouden en zo ja wat is uw invloed en hoe gaat u dit doen?

De fractie van het CDA is van mening dat inwoners van de wieg tot het graf in onze gemeente moeten kunnen wonen. Dat betekent dat wij naast Wiemersheerd graag een invulling willen behouden van het Hippolytushoes voor ouderenzorg binnen onze gemeente. Gesprekken zijn er met Woonzorg Nederland, die samen met een plaatselijke werkgroep in overleg is om een vorm van ouderenzorg voor Middelstum in het Hippolytushoes te behouden!

Vraag 7.
Wat maakt u anders dan alle andere partijen en waarom moeten we juist op u stemmen?

Het CDA gaat de verkiezingen in Loppersum in onder het motto “Ruimte aan de samenleving”. Het CDA in Loppersum wil een sterke samenleving waarin we omkijken naar elkaar en werken aan een sterke groene gemeente Loppersum met een eerlijke economie.

Bron & foto's: CDA Loppersum (20 februari 2018)