Oprichting Dorpscoöperatie MiddelSoam.

De oprichting van De Dorpscoöperatie voor Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd, Toornwerd, Kantens en Fraamklap is vanaf zaterdag 8 september 2018 een feit! In Vita Nova vond zaterdagmiddag 8 sept. jl. de feestelijke oprichtingsbijeenkomst plaats. De officiële aktepassering bij de notaris heeft op 7 juli jl. plaatsgevonden en het bestuur wordt gevormd door 3 leden van de initiatiefgroep en een vakbekwame penningmeester van buiten de initiatiefgroep.  

Bestuursleden zijn: Yke Toepoel-voorzitter, Jacomine Meyling-secretaris, Jan van der Kooi-penningmeester en Diana Klaassens-lid. Het bestuur is benoemd voor de periode van 3 jaar en de individuele leden kunnen daarna eventueel herbenoemd worden in een algemene ledenvergadering.

09092018 MiddelSoam

Naar aanleiding van perikelen rond de dreigende sluiting van het Hippolytushoes is er een initiatiefgroep ontstaan, die tot de conclusie kwam dat het noodzakelijk is een Dorpscoöperatie voor Middelstum te realiseren met het primaire doel om te helpen de leefbaarheid van de inwoners van Middelstum en de omliggende dorpen te bevorderen door het coördineren en uitvoering geven aan het zogenaamde Noaberschap. Het gaat hier in eerste instantie om voor de hand liggende zaken zoals de zorg voor elkaar, elkaar helpen met klusjes en het gemakkelijker maken om elkaar te ontmoeten. Ook een dorpsloket is een belangrijk te realiseren doel. Deze onderwerpen kwamen tevoorschijn uit de enquête waar een groot percentage van de bewoners aan heeft deelgenomen.

De coöperatie heeft zich tevens tot doel gesteld het woonzorgcentrum Hippolytushoes voor het dorp en haar omgeving te behouden. Om de genoemde doelstellingen te realiseren zijn er 4 werkgroepen gevormd, waarbij ruim 28 mensen aan de slag zijn gegaan met 4 onderwerpen te weten:

-Oprichting en realisatie van de Dorpscoöperatie,
-Inventariseren en coördineren van de mogelijkheden voor ontmoeting in Middelstum en omgeving.
-Het realiseren van een Dorpsloket
-Realiseren van een toekomstbestendige oplossing voor het Hippolytushoes.

Vandaag kan men zich officieel opgeven als lid van de coöperatie a raison van 5,- voor de rest van dit jaar. Tijdens de presentatie van de uitkomsten van de enquête hebben velen zich al opgegeven als aspirant-lid en zij die ook lid willen worden, krijgen een inschrijfformulier toegestuurd.(opgave via het secretariaat van de Dorps coöperatie MiddelSoam; j.a.meyling@planet.nl)

In het najaar, als de ledenwerfcampagne is afgesloten, zal er een algemene ledenvergadering worden georganiseerd, waar we ons zullen buigen over de vaststelling en de invulling van de plannen die uit de werkgroepen zijn voort gekomen. Dan wordt tevens de definitieve eigen bijdrage van de leden vastgesteld.

Onze fotograaf was bij de oprichting van MiddelSoam en maakte een FOTOVERSLAG.

Bron & foto: Dorpscoöperatie MiddelSoam (9 september 2018)