We mogen weer stemmen! CDA Eemsdelta. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

We mogen weer stemmen! CDA Eemsdelta.

Op 18 november (Als Covid-19 geen roet in het eten gooit) mogen de inwoners van Loppersum-Appingedam en Delfzijl naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. Middelstum-info gaat met alle politieke partijen uit de voormalig gemeente Loppersum in gesprek om te horen wat hun politieke plannen zijn voor de nieuw te vormen gemeente. We kijken niet alleen vooruit maar we blikken ook nog even terug naar de afgelopen jaren.
 
Hoe kijkt Politiek Loppersum vooruit naar de nieuwe gemeente in 15 vragen? Aan het woord CDA Eemsdelta.1. We beginnen met een gewetensvraag: Hoe kijkt u terug op het herindelingsproces en het uiteindelijke resultaat? Het is toch geen geheim dat veel Middelstumers liever mee waren gegaan naar de nieuwe gemeente het Hogeland.
Het herindelingsproces kent al een lange geschiedenis, waarbij Middelstum een aparte positie inneemt , als dorp in het Hunsingo gebied. In onze situatie is herindeling per gemeente en niet per dorp, wel is het jammer dat er tijdens de inwonersbijeenkomsten over de herindeling zo weinig mensen hebben meegesproken. Neemt niet weg dat het een bijzonder dorp is waarvoor we aandacht voor moeten blijven houden.

2. We zijn straks een gemeente met drie volledig ingerichte gemeentehuizen. Wat is uw visie op deze situatie? Blijven deze in de huidige vorm bestaan of komt erop termijn een nieuw bestuurscentrum?  Zo ja is het al duidelijk waar dit nieuwe gebouw zal komen te staan?
Na de herindeling hebben we de 3 gebouwen nodig voor bestuur en organisatie. Officieel is dat een tijdelijke situatie en gaat de nieuwe raad van de gemeente Eemsdelta daarover een definitief besluit nemen. In het gemeentehuis van Loppersum komt eerst o.a. de afdeling “Aardbevingen de baas” te werken na de herindeling. Belangrijk is dat de dienstverlening naar onze inwoners op orde blijft.

3. Na een overgangsperiode zal er in tweede helft van 2021 een nieuwe burgemeester moeten worden aangesteld. Er zal hier een profielschets voor worden opgesteld. Wat zijn voor u als partij de drie belangrijkste punten voor deze profiel schets? En hoe worden de burgers hierbij betrokken?
Voor het CDA zijn dat de punten, kennis van de regionale agenda, bestuurlijk netwerk en benaderbaar voor de inwoners(verbinder). Inwoners moeten natuurlijk worden gevraagd naar zaken voor de profielschets, waarna de raad die gaat vaststellen.

4. De financiële situatie voor de nieuwe gemeente zien er niet erg florissant uit. Nu al worden er grote te korten verwacht. Niets doen is dus geen optie. Op welke drie onderdelen zult u als politiek beslist niet gaan bezuinigen?
Onze inzet zal zijn om de leefbaarheid voor onze inwoners in stand te houden, denk daarbij aan de sportvoorzieningen, dorpshuizen en de kwaliteit openbare ruimte. Wij hebben een aantal grote uitdagingen in de nieuwe gemeente, het effectief inzetten van geld is hierbij erg belangrijk.


 
5. In de gemeenten Loppersum en Appingedam wordt er nog steeds hondenbelasting gevraagd. In Delfzijl is dit niet het geval. Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? En als dit bedrag  ( ruwe schatting MI 80.000 euro) niet meer via deze belasting binnenkomt hoe wordt dit dan gecompenseerd?
De verwachting is dat de hondenbelasting gaat vervallen, nu wordt die nog geheven in Loppersum en Delfzijl, netto opbrengst circa 180.000,- euro. Dit bedrag zal wel op een andere manier gecompenseerd moeten worden.

6. De drie voormalige gemeenten werken met verschillende manieren van afvalinzameling.  Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? Daaraan gekoppeld willen we het ook even hebben over het milieu. Dit onderwerp staat hoog op de landelijke politieke agenda. Wat zijn uw speerpunten betreffende dit onderwerp voor onze nieuwe gemeente?
Milieu is ook een speerpunt van het CDA, wat betreft de inzameling van het afval is de doelstelling om het aantal kilogrammen afval per inwoner omlaag te brengen. In de gemeente Loppersum heeft diftar bijgedragen aan de bewustwording en als resultaat minder kilogrammen afval. Over de wijze van afval inzameling binnen Eemsdelta zal de nieuwe raad binnen 2 jaar een besluit moeten nemen, waarbij ook aandacht moet zijn voor het hergebruik van afval.


 
7. De trottoirs (stoepen) zien er in Middelstum op veel plaatsen niet erg verzorgd uit.  Veel onkruid, kuilen en  tegels die  ver uit elkaar liggen door woekerend onkruid. Wat is uw visie op het onderhoud van stoepen, wegen en ander openbaargroen? Zijn er volgens uw visie minimale eisen waaraan dit moet  voldoen? Ook zijn we benieuwd hoe u dit aangaat pakken.
Het verbod van glyfosaat heeft gevolgen gehad voor de bestrijding van onkruid. Naast inzet van de buitendienst ook een oproep aan de inwoners om het “straatje” voor de deur zelf schoon te houden. Er moeten met onze inwoners afspraken gemaakt worden over de gewenste kwaliteit van groen. Waar het uit de hand loopt en bij een slechte onderhoudstoestand van het trottoir altijd een melding doen bij het Meldpunt Openbare Ruimte van onze gemeente.

8. Gelinkt naar bovenstaande vraag: Veel stoepen zijn voor mensen in een rolstoel niet altijd even rolstoel vriendelijk. Dit geldt ook voor kinderwagens. Wat is uw visie op mensen met een beperking? Hoe wordt ervoor gezorgd dat ze in alles zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen doen? Heeft u hier concrete voorstellen voor? De grootste financiële  te verwachten tekorten worden veroorzaakt door het sociaaldomein en de jeugdzorg. De landelijke politiek heeft hier grote invloed op maar toch:  wat gaat u als lokale politiek aandoen?
Uitgangspunt van het CDA is en blijft dat iedereen zoveel mogelijk mee moet kunnen doen aan de samenleving. Los van een beroep op de landelijke overheid voor een kostendekkende compensatie, zullen we ook als gemeente zoveel mogelijk moeten faciliteren. Voor het sociaal domein hebben wij een DAL adviesraad die sinds 2017 de colleges adviseert over onderwerpen binnen het sociaal domein. Ook vragen we regelmatig aandacht voor deze problematiek bij onze Kamerleden.

9. We vormen straks één grote gemeente met verschillende grotere  kerndorpen en veel kleine dorpen / streken. Hoe zorgt zo’n grote gemeente ervoor dat niet alle aandacht naar de “hoofddorpen” gaat? Is het reëel om te stellen dat alle huidige voorzieningen ( zwembaden, voetbalclubs, dorpshuizen e.d.) in de huidige vorm blijven bestaan?
In de gemeente Loppersum hebben we gewerkt met het begrip centrumdorpen. Dat heeft in de afgelopen jaren goed gewerkt voor behoud van voorzieningen binnen een bepaalde afstand van onze inwoners. Dat zal ook in de nieuwe gemeente niet anders zijn. Dorpshuizen zullen enorm belangrijk blijven in de dorpen, net als de huidige zwembaden, welke in Loppersum zijn geprivatiseerd tijdens de artikel 12 periode. Ook zijn de voetbalvelden binnen onze gemeente goed op orde, zodat dat geen bedreiging in het voortbestaan zal zijn voor de huidige verenigingen. Leefbaarheid staat bij ons hoog op de agenda.


 
10. Vrijwilligerswerk is nu al heel belangrijk. Dit  zal de komende jaren steeds belangrijker worden om de leefbaarheid van dorpen  en bestaanszekerheid  van voorzieningen in stand te houden. Wat is uw visie op vrijwilligerswerk en hoe gaat u er mede aanwerken dat er voldoende vrijwilligers blijven?
Vrijwilligers zijn de basis voor de leefbaarheid van onze inwoners. Met de vergrijzing zal er druk ontstaan op het aantal vrijwilligers. Belangrijk voor de gemeente is om deze groep vrijwilligers zo goed mogelijk te blijven faciliteren en ondersteunen. Ook welzijnsorganisaties kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

11. Er is in bepaalde dorpen steeds vaker sprake van krimp. Anders gezegd het aantal inwoners daalt. Dit is slecht voor de regionale bedrijven en middenstand.  Wat is uw visie op krimp? Hoe heeft dit kunnen ontstaan en hoe gaat u eraan werken dat deze negatieve spiraal wordt omgebogen? Daaraan gekoppeld: Wat is uw visie naar regionale ondernemingen? Zijn er plannen om dit te stimuleren of te versterken? Toerisme was een aantal jaren terug een belangrijk politiekthema. Komt dit onderdeel ook weet is uw programma en wat zijn dan de speerpunten?
Krimp in onze regio is een feit en het is niet zomaar om te buigen in groei. Wel is het belangrijk om zo goed mogelijk in te spelen op de gevolgen van krimp. Met name hoe houden wij de leefbaarheid en kwaliteit van ons gebied op goed niveau. Hier zijn we in de afgelopen jaren al druk mee bezig geweest, zie alle herinrichtingen van de afgelopen jaren en de nieuwe Hippolytushal. Nieuwbouw van scholen vanwege de aardbevingsproblematiek heeft geleid tot toekomstbestendige gebouwen voor onze kinderen. Ook belangrijk dat onze inwoners hun bestedingen zoveel mogelijk lokaal/regionaal gaan/blijven doen om zo ook de middenstand te ondersteunen.

12. We kunnen er niet omheen: De aardbevingsproblematiek. Wat heeft u als partij de afgelopen jaren daadwerkelijk bijgedragen om hier verandering in te brengen? Bent u trots op uw eigen inbreng?  Wat is uw visie op  dit dossier voor de komende jaren? Wat gaat u eraan doen om de versterkingsoperatie te versnellen? Een ander actueel probleem: Covid-19. Hoe heeft u hier al politiek de afgelopen maanden in  gehandeld en wat is uw visie hierop in het nieuwe jaar?
Ook vanuit het CDA hebben wij altijd krachtig ons geluid laten horen voor de veiligheid van onze inwoners. Daarom hebben we ons in de afgelopen jaren ingezet om de versterking en schadeherstel zo goed mogelijk vanuit de gemeente waar mogelijk te ondersteunen. Door veranderende regelgeving vanuit Den Haag en wijzigingen van organisaties, een resultaat t.a.v. de versterking, welke bedroevend te noemen is. Stopzetten van de gaswinning is positief, maar het mag niet leiden tot stopzetting van de versterking en het niet nakomen van de gemaakte afspraken. De aardbevingen zullen ondanks de stopzetting van de gaswinning, ons nog een langere periode gaan treffen.
 
Covid-19 heeft naast persoonlijk leed ook veel gevolgen(gehad) voor de economie. Ondersteunings maatregelen zullen niet ieder bedrijf uit de gevarenzone kunnen houden. We zullen, tot er een goed vaccins beschikbaar komt, te maken blijven houden met de gevolgen van het corona virus. De maatschappij zo goed mogelijk door laten draaien, met de nodige voorzorgsmaatregelen, zal veel  inzet van ons allen blijven vragen.

 
13. Vooral “politiek Delfzijl” staat bekend om een totaal ander politiekklimaat dan het laagdrempelige en iets wat informeler Loppersum.  Hoe kijkt u als “Loppersumse politiek”  naar dit klimaat en hoe gaat u hier straks mee om?
Er zal weer een nieuwe politieke cultuur gaan ontstaan, waarbij ik hoop dat die in samenwerking met onze collega”s uit Appingedam en Delfzijl, laagdrempelig en informeel zal uitpakken. Het CDA zal zich daarvoor gaan inzetten.

14. Bij de laatste verkiezingen kwam Loppersum Vooruit duidelijk als grootste partij uit de bus. Toch belanden ze al vrij snel in de oppositie en kwamen ze niet aan besturen toe. Hoe kijkt u hier achteraf op terug? Zou in uw beleving de grootste partij ook (bijna) altijd moeten regeren?
In de meeste gevallen is dat ook het resultaat, maar in deze situatie heeft de informateur een ander advies gegeven. Dit heeft er toe geleidt dat er is gekozen voor een gezamenlijk raadsprogramma voor de resterende tijd tot aan de herindeling. Vooruit kijkend naar de nieuwe gemeente, wij hebben een lijst met een mix van jong en ouder, man en vrouw, meer en minder ervaring. Het CDA is er klaar voor om mee te besturen.

15. We hebben u als politiek nu 14 uitgebreide vragen gesteld. Bij vragen 15 is het aan u. Stel u zelf een vraag die wij vergeten zijn en geef daarop een antwoord.
 
Blijft in de nieuwe gemeente Eemsdelta de leefbaarheid in stand voor onze inwoners?
Leefbaarheid heeft niet direct met de grootte van een gemeente te maken, maar met de kracht vanuit de dorpen. Die is in de dorpen van de voormalige gemeente Middelstum in ruime mate aanwezig. De gemeente heeft daarin een faciliterende rol Blijven werken aan de kwaliteit van de omgeving zal de leefbaarheid vergroten.

Bron: Team Middelstum-info/CDA Eemsdelta (21 oktober 2020) foto's CDA Eemsdelta/Team Middelstum-info
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud