We mogen weer stemmen! ChristenUnie Eemsdelta. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

We mogen weer stemmen! ChristenUnie Eemsdelta.

Op 18 november (Als Covid-19 geen roet in het eten gooit) mogen de inwoners van Loppersum-Appingedam en Delfzijl naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. Middelstum-info gaat met alle politieke partijen uit de voormalig gemeente Loppersum in gesprek om te horen wat hun politieke plannen zijn voor de nieuw te vormen gemeente. We kijken niet alleen vooruit maar we blikken ook nog even terug naar de afgelopen jaren.
 
Hoe kijkt Politiek Loppersum vooruit naar de nieuwe gemeente in 15 vragen? Aan het woord ChristenUnie Eemsdelta.1. We beginnen met een gewetensvraag: Hoe kijkt u terug op het herindelingsproces en het uiteindelijke resultaat? Het is toch geen geheim dat veel Middelstumers liever mee waren gegaan naar de nieuwe gemeente het Hogeland.
Het is ons natuurlijk ook bekend dat veel inwoners uit Middelstum meer gericht zijn op Het Hogeland en de stad Groningen, dan dat hun ogen gericht zijn op Appingedam en Delfzijl. Wij waarderen de inzet die gepleegd is om de mogelijkheden te verkennen om alsnog aansluiting te vinden bij Het Hogeland. Door het feit dat de gemeente Het Hogeland kort voor de gemeente Eemsdelta is heringedeeld is het niet mogelijk gebleken om een grenscorrectie door te voeren. Als ChristenUnie Eemsdelta zullen we ons ervoor inzetten om de inwoners van Middelstum zich ‘thuis’ te laten voelen in de gemeente Eemsdelta.

2. We zijn straks een gemeente met drie volledig ingerichte gemeentehuizen. Wat is uw visie op deze situatie? Blijven deze in de huidige vorm bestaan of komt erop termijn een nieuw bestuurscentrum?  Zo ja is het al duidelijk waar dit nieuwe gebouw zal komen te staan?
Voorlopig zullen de gemeentehuizen in functie blijven. Als gemeente Eemsdelta zullen we moeten kijken hoe we omgaan met onze huisvesting. Mede gezien de zorgelijke financiële situatie van de gemeente Eemsdelta is het maar zeer de vraag of drie gemeentehuizen op termijn houdbaar blijven. Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven waar en of er een nieuw gemeentehuis zal komen. Als ChristenUnie zullen we ons wel blijven inzetten voor benaderbare bestuurders en raadsleden. Daarnaast zal ook de nabijheid van de dienstverlening onze prioriteit hebben.3. Na een overgangsperiode zal er in tweede helft van 2021 een nieuwe burgemeester moeten worden aangesteld. Er zal hier een profielschets voor worden opgesteld. Wat zijn voor u als partij de drie belangrijkste punten voor deze profiel schets? En hoe worden de burgers hierbij betrokken?
Het is gebruikelijk dat inwoners inspraak hebben bij het opstellen van een profielschets voor een nieuwe burgemeester. Als ChristenUnie vinden we dit vanzelfsprekend en zullen hier, indien nodig, dan ook op aandringen. Gezien de huidige uitdagingen op het gebied van de gaswinning en de gevolgen hiervan zijn wij van mening dat we een sterke bestuurder nodig zijn met de nodige ervaring. Een bruggenbouwer die boven de partijen staat en goed benaderbaar is voor de inwoners van de gemeente Eemsdelta.

4. De financiële situatie voor de nieuwe gemeente zien er niet erg florissant uit. Nu al worden er grote te korten verwacht. Niets doen is dus geen optie. Op welke drie onderdelen zult u als politiek beslist niet gaan bezuinigen?
In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat de posten rond de nood van de individuele burgers - zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van voorzieningen - zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Daarnaast zien we dat de belastingdruk van de lokale heffingen al fors is ten opzichte andere groninger gemeenten. We zullen daarom ook inzetten op niet meer dan trendmatige verhoging van de lokale lasten.5. In de gemeenten Loppersum en Appingedam wordt er nog steeds hondenbelasting gevraagd. In Delfzijl is dit niet het geval. Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? En als dit bedrag  ( ruwe schatting MI 80.000 euro) niet meer via deze belasting binnenkomt hoe wordt dit dan gecompenseerd?
Het voorstel is inderdaad om deze belasting af te schaffen. Dit heeft ook de instemming van de ChristenUnie. Het voornemen is om deze te verdisconteren met de OZB en ook dit heeft de instemming van de ChristenUnie.

6. De drie voormalige gemeenten werken met verschillende manieren van afvalinzameling.  Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? Daaraan gekoppeld willen we het ook even hebben over het milieu. Dit onderwerp staat hoog op de landelijke politieke agenda. Wat zijn uw speerpunten betreffende dit onderwerp voor onze nieuwe gemeente?
De huidige techniek voor nascheiding bij afvalinzameling en betaling via de algemene afvalstoffenheffing is zeer effectief en efficiënt. We willen dit systeem voor de gehele gemeente Eemsdelta laten gelden en zijn tegen een diftarsysteem, waarbij inwoners per kilo ingeleverd afval betalen. Een heffing naar gewicht kan een stimulans zijn voor het verminderen van de afvalproductie, maar weegt niet op tegen de nadelen: dumpen van afval elders, zwerfafval, afvaltoerisme et cetera. We zien dat inwoners betrokken zijn bij het schoonhouden van onze omgeving en het opruimen van zwerfafval. Op verschillende plekken zijn initiatieven, zoals deelname aan ‘Nederland Schoon’. Dit willen we stimuleren, evenals initiatieven ter vermindering van afvalproductie.7. De trottoirs (stoepen) zien er in Middelstum op veel plaatsen niet erg verzorgd uit.  Veel onkruid, kuilen en  tegels die  ver uit elkaar liggen door woekerend onkruid. Wat is uw visie op het onderhoud van stoepen, wegen en ander openbaargroen? Zijn er volgens uw visie minimale eisen waaraan dit moet  voldoen? Ook zijn we benieuwd hoe u dit aangaat pakken.
Wat de ChristenUnie betreft moet het onderhoud van de openbare ruimte goed gebeuren. Aspecten die daarbij belangrijk zijn wat ons betreft is veiligheid en ook de uitstraling. Inwoners kunnen gestimuleerd worden hierin zelf ook letterlijk de handschoen op te pakken. Als dit tot besparingen leidt in de onderhoudskosten, moeten deze middelen ten gunste van de gemeenschap komen door bijvoorbeeld dorpsbudgetten.

8. Gelinkt naar bovenstaande vraag: Veel stoepen zijn voor mensen in een rolstoel niet altijd even rolstoel vriendelijk. Dit geldt ook voor kinderwagens. Wat is uw visie op mensen met een beperking? Hoe wordt ervoor gezorgd dat ze in alles zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen doen? Heeft u hier concrete voorstellen voor? De grootste financiële  te verwachten tekorten worden veroorzaakt door het sociaaldomein en de jeugdzorg. De landelijke politiek heeft hier grote invloed op maar toch:  wat gaat u als lokale politiek aandoen?
We staan voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ieder met zijn talenten en beperkingen. Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking (2016) geeft gemeenten verantwoordelijkheden die binnen gemeente Eemsdelta verder uitgewerkt moeten worden in een uitvoeringsplan, dat samen met de betrokkenen opgesteld wordt. De taken van de gemeente in het zogenoemde ‘sociaal domein’ zijn toegenomen maar het budget vanuit het Rijk is verlaagd. Dit terwijl de gemeente relatief meer mensen telt in kwetsbare posities, die een groter beroep doen op ondersteuning. Voor nu is onze richtlijn dat bij maatregelen de meest kwetsbaren moeten worden ontzien. Maar we zetten in op betere financiering vanuit het Rijk. De gemeente moet dit probleem met collega-gemeenten steeds nadrukkelijk bij provincie en het rijk aan de orde stellen.9. We vormen straks één grote gemeente met verschillende grotere  kerndorpen en veel kleine dorpen / streken. Hoe zorgt zo’n grote gemeente ervoor dat niet alle aandacht naar de “hoofddorpen” gaat? Is het reëel om te stellen dat alle huidige voorzieningen ( zwembaden, voetbalclubs, dorpshuizen e.d.) in de huidige vorm blijven bestaan?
Dorpen en wijken hebben eigen budgetten, waarmee zij keuzes kunnen maken die passen bij hun situatie en karakter. We willen dat alle kernen toegang houden tot een eigen budget en ook dat kernen hun eigen gebiedsregisseur of dorpsondersteuner hebben. Zij begeleiden initiatieven, zijn een vast aanspreekpunt en een belangrijke schakel naar de verschillende afdelingen van de gemeente. We pleiten voor goede sportvoorzieningen voor breedtesporten op de dorpen en in de stedelijke kernen, zodat er dichtbij huis gesport kan worden. De meer specifieke sporten kunnen verspreid over de verschillende kernen plaatsvinden, mits ze goed bereikbaar zijn. Gebouwen en sportvelden moeten duurzaam zijn ingericht en het gebruik zoveel mogelijk multifunctioneel, zodat verschillende groepen elkaar ontmoeten. Eigendom en beheer liggen zoveel mogelijk bij de plaatselijke clubs.

10. Vrijwilligerswerk is nu al heel belangrijk. Dit  zal de komende jaren steeds belangrijker worden om de leefbaarheid van dorpen  en bestaanszekerheid  van voorzieningen in stand te houden. Wat is uw visie op vrijwilligerswerk en hoe gaat u er mede aanwerken dat er voldoende vrijwilligers blijven?
De ChristenUnie waardeert het dat zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor de zorg voor elkaar, voor sport, cultuur, voor educatieve activiteiten. Voor de voortgang van dit alles is het belangrijk dat er steeds voldoende vrijwilligers zijn. Dit werk moet daarom niet teveel beperkt worden door regels wanneer mensen met een uitkering zich willen inzetten. Om organisaties bij de werving van vrijwilligers goed te kunnen ondersteunen moet het Vrijwilligerssteunpunt breed bekend zijn. Sociale media zijn bij de werving een handig hulpmiddel.11. Er is in bepaalde dorpen steeds vaker sprake van krimp. Anders gezegd het aantal inwoners daalt. Dit is slecht voor de regionale bedrijven en middenstand.  Wat is uw visie op krimp? Hoe heeft dit kunnen ontstaan en hoe gaat u eraan werken dat deze negatieve spiraal wordt omgebogen? Daaraan gekoppeld: Wat is uw visie naar regionale ondernemingen? Zijn er plannen om dit te stimuleren of te versterken? Toerisme was een aantal jaren terug een belangrijk politiekthema. Komt dit onderdeel ook weet is uw programma en wat zijn dan de speerpunten?
Krimp en aardbevingen hebben in Eemsdelta de komende jaren nog veel invloed op het woningbeleid. En de terugval van de economie door Corona heeft ongetwijfeld ook gevolgen. De ChristenUnie wil graag binnen de verwachte krimpcijfers een flexibeler omgang met het woningbeleid, zodat beter ingespeeld kan worden op de veranderende omstandigheden en de veranderende vraag. Met als doel voldoende bouwkavels, koop- en huurwoningen, ook voor starters en mensen met een smallere beurs, ook in de kleinere kernen. We blijven inzetten op uitbreiding van de bedrijvigheid op het Chemiepark Delfzijl; een ‘goedgevuld’ Chemiepark en Oosterhorn geeft een impuls aan het MKB. Ook richten we ons voor bedrijventerrein Fivelpoort op het verder aantrekken van duurzame werkgelegenheid. In de dorpen zorgt het MKB en ZZP-werk voor bedrijvigheid dicht bij huis. Uitbreiding en vestiging moet daarom ook in dorpen mogelijk blijven. Daarvoor willen we gebruik maken van natuurlijke momenten en kansen die zich voordoen. Uitgangspunt is dat de gemeente hierin maximaal faciliterend is.

12. We kunnen er niet omheen: De aardbevingsproblematiek. Wat heeft u als partij de afgelopen jaren daadwerkelijk bijgedragen om hier verandering in te brengen? Bent u trots op uw eigen inbreng?  Wat is uw visie op  dit dossier voor de komende jaren? Wat gaat u eraan doen om de versterkingsoperatie te versnellen? Een ander actueel probleem: Covid-19. Hoe heeft u hier al politiek de afgelopen maanden in  gehandeld en wat is uw visie hierop in het nieuwe jaar?
De afspraak is nog steeds dat we op het gebied van de gaswinning en de gevolgen daarvan geen ‘politiek bedrijven’. Als raad hebben we los van details altijd gezamenlijk opgetrokken. Niet alleen als raden van Loppersum, Appingedam en Delfzijl, maar als alle betrokken gemeenteraden. Voor zover mogelijk, doen we er alles aan om het bouwkundig verstevigen van objecten te versnellen. Daarnaast blijven we aandringen op een combinatie van verduurzaming van het woningbestand tegelijk met de versteviging.

Ten aanzien van Covid-19 gaan wij ervan uit dat alle kosten die we maken, in de breedste zin van het woord, gecompenseerd worden door het rijk. Wat de effecten zijn op de bedrijfsvoering van de gemeente valt nog te bezien. Wij hopen dat er snel een vaccin op de markt komt, zodat we het virus kunnen bestrijden.13. Vooral “politiek Delfzijl” staat bekend om een totaal ander politiekklimaat dan het laagdrempelige en iets wat informeler Loppersum.  Hoe kijkt u als “Loppersumse politiek”  naar dit klimaat en hoe gaat u hier straks mee om?
Als ChristenUnie gaan we het beste van de drie voormalige gemeenten meenemen naar de nieuwe gemeente. Ook in Delfzijl hebben we, als coalitiepartner, de afgelopen raadsperioden bijgedragen aan een stabiel bestuur. In de voor ons liggende periode zal de fractie van de ChristenUnie zich ook weer positief kritisch opstellen.

14. Bij de laatste verkiezingen kwam Loppersum Vooruit duidelijk als grootste partij uit de bus. Toch belanden ze al vrij snel in de oppositie en kwamen ze niet aan besturen toe. Hoe kijkt u hier achteraf op terug? Zou in uw beleving de grootste partij ook (bijna) altijd moeten regeren?
Een coalitie wordt gevormd door partijen die na onderhandeling het meeste van hun verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Een eerste aanzet voor de onderhandelingen is voorbestemd aan die partij die de meeste stemmen heeft behaald, maar het is geen automatisme dat deze per definitie deel uitmaakt van de coalitie.

15. We hebben u als politiek nu 14 uitgebreide vragen gesteld. Bij vragen 15 is het aan u. Stel u zelf een vraag die wij vergeten zijn en geef daarop een antwoord.
Er is inderdaad al veel aan bod gekomen. Daarom zouden wij graag afsluiten met onze kernboodschap. De vraag zou dan zijn: Wat is de kernboodschap van de ChristenUnie?
De ChristenUnie is een partij van christenen en een partij voor iedereen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de grote liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Eemsdelta. Dit vatten we samen in onze kernboodschap:

·Dien de samenleving: Iedereen telt mee en doet mee, iedereen is van waarde en nodig. We leven samen en zijn verbonden met elkaar.
·Deel de vrijheid: Mensen hebben keuzevrijheid nodig, ruimte voor eigen invulling, initiatief en verantwoordelijkheid. Dit geeft kleur aan mensen, organisaties, dorpen en wijken. We geven elkaar ruimte.
·Bescherm het leven: We zorgen voor elkaar en voor de schepping (klimaat, milieu, leefomgeving). We zijn dankbaar voor alle leven.

Bron: Team Middelstum-info/ChristenUnie Eemsdelta (4 november 2020) foto's Team Middelstum-info.
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud