We mogen weer stemmen! Groen Links Eemsdelta. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

We mogen weer stemmen! Groen Links Eemsdelta.

Op 18 november (Als Covid-19 geen roet in het eten gooit) mogen de inwoners van Loppersum-Appingedam en Delfzijl naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. Middelstum-info gaat met alle politieke partijen uit de voormalig gemeente Loppersum in gesprek om te horen wat hun politieke plannen zijn voor de nieuw te vormen gemeente. We kijken niet alleen vooruit maar we blikken ook nog even terug naar de afgelopen jaren.
 
Hoe kijkt Politiek Loppersum vooruit naar de nieuwe gemeente in 15 vragen? Aan het woord GroenLinks Eemsdelta.

1. We beginnen met een gewetensvraag: Hoe kijkt u terug op het herindelingsproces en het uiteindelijke resultaat? Het is toch geen geheim dat veel Middelstumers liever mee waren gegaan naar de nieuwe gemeente het Hogeland.
GroenLinks kijkt liever vooruit dan terug. We snappen erg goed dat Middelstum zich gevoelsmatig meer verbonden voelt met enkele kernen in Het Hogeland dan met bijvoorbeeld Appingedam of Delfzijl. Echter, GroenLinks heeft het als een belangrijk doel om in Eemsdelta veel ruimte te creëren voor de identiteit van ieder dorp en dat de kleine kernen niet opgeslokt worden door de grotere. Het verloop van het herindelingsproces liep niet geheel vlekkeloos, van G7 naar 2 aparte gemeenten. De gemeente Loppersum werkt op diverse terreinen al jaren samen met Appingedam en Delfzijl en dus is in de verdere voorbereiding het proces relatief goed verlopen.2. We zijn straks een gemeente met drie volledig ingerichte gemeentehuizen. Wat is uw visie op deze situatie? Blijven deze in de huidige vorm bestaan of komt erop termijn een nieuw bestuurscentrum?  Zo ja is het al duidelijk waar dit nieuwe gebouw zal komen te staan?
Beide opties hebben hun voor- en nadelen. GroenLinks wil in ieder geval niet dat er ten koste van de inwoners geld wordt uitgegeven aan een nieuwe bestuurscentrum. Dat kan pas als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Er zijn belangrijkere zaken dan een bestuurscentrum. Daarnaast zijn wij groot voorstander van meer dorpsloketten waar men terecht kan met vragen en regelzaken. Dat kan zoals in Middelstum samen met een dorpscoöperatie, maar ook met bijvoorbeeld een mobiel loket die de verschillende kleinere kernen aan doet. We willen ruimte voor het opnieuw vorm geven aan het lokaal bestuur, zodat deze voor alle inwoners toegankelijk is.

3. Na een overgangsperiode zal er in tweede helft van 2021 een nieuwe burgemeester moeten worden aangesteld. Er zal hier een profielschets voor worden opgesteld. Wat zijn voor u als partij de drie belangrijkste punten voor deze profiel schets? En hoe worden de burgers hierbij betrokken?
GroenLinks vindt het erg belangrijk dat de inwoners van onze nieuwe gemeente een belangrijke rol gaan krijgen. Ook bij het opstellen van het profiel voor onze nieuwe burgemeester. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Er zijn veel betrokken inwoners en verenigingen in onze nieuwe gemeente. Het is dan ook ons advies aan de commissie die zich met de profielschets gaat bezighouden om met al deze mensen in gesprek te gaan over het gewenste profiel.  Verder zien wij ook een rol weggelegd voor de kinderen en jongeren in de procedure. Als GroenLinks Eemsdelta zien wij graag een burgemeester die toegankelijk is, iemand die de taal van onze inwoners spreekt en voelt wat er leeft. Een burgemeester die draagvlak zoekt en een verbindende rol neemt daar waar nodig en vooral veel naar buiten gaat om met inwoners (jong en oud) te spreken.

Gelet op de kandidatenlijsten van andere fracties, de potentiële wethouders en de samenstelling van de huidige raden en colleges is het o.i. belangrijk dat veel meer vrouwen en mensen van niet-westerse afkomst in het bestuur van de nieuwe gemeente plaatsnemen. Ook bij de burgemeestersbenoeming moet hier terdege rekening mee worden gehouden. Daarnaast zal voor de nieuwe burgemeester een belangrijke rol zijn weggelegd in het aardbevingsdossier. Kennis, inzicht en visie daarop zijn van cruciaal belang de komende jaren.

4.De financiële situatie voor de nieuwe gemeente zien er niet erg florissant uit. Nu al worden er grote te korten verwacht. Niets doen is dus geen optie. Op welke drie onderdelen zult u als politiek beslist niet gaan bezuinigen?
Groenlinks Eemsdelta komt altijd op voor een groene, sociale en lokale toekomst. Bezuinigingen die deze ontwikkelingen raken, willen wij graag voorkomen. Wij streven naar een duurzame toekomst, daarin is het van belang dat naast de opgaves rondom de energietransitie we moeten werken aan een goede zorginfrastructuur. Zeker ook voor de inwoners in de kleinere kernen. We willen hoe dan ook voorkomen dat we bezuinigen op de portemonnee en leefomstandigheden van die mensen die het al het zwaarst hebben. De aanpak van armoede en verbeteren werkgelegenheid is een belangrijk aandachtspunt en heeft hoge prioriteit boven investeringen in asfalt.5. In de gemeenten Loppersum en Appingedam wordt er nog steeds hondenbelasting gevraagd. In Delfzijl is dit niet het geval. Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? En als dit bedrag ( ruwe schatting MI 80.000 euro) niet meer via deze belasting binnenkomt hoe wordt dit dan gecompenseerd?
Zoals ondertussen al bekend is wordt de hondenbelasting in het voorstel wat er nu ligt afgeschaft en zijn er voorstellen gedaan. Wij kunnen in grote lijnen de koers volgen zoals deze nu voorligt. Aandachtspunt hierin is ook dat de inwoners van de gemeente Loppersum niet ineens voor een enorme lastenstijging komen te staan en dat gemeentebreed de minst draagkrachtige inwoners zoveel als mogelijk ontzien worden.

6. De drie voormalige gemeenten werken met verschillende manieren van afvalinzameling.  Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? Daaraan gekoppeld willen we het ook even hebben over het milieu. Dit onderwerp staat hoog op de landelijke politieke agenda. Wat zijn uw speerpunten betreffende dit onderwerp voor onze nieuwe gemeente?
Diftar is geen doel op zich maar onderdeel van het bereiken van een circulaire economie. Optimale recycling is daar ook een onderdeel van. Wij leggen ons niet vast op diftar, maar wel op een zo optimaal mogelijke verwerking van ons afval.
Speerpunten milieu:
.Wij staan voor het intensiveren van de samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzame en betaalbare  energie, zoals zon, wind en waterstof.
·Daadkrachtig bevorderen van natuurinclusieve landbouw
·Voorlichting en actieve ondersteuning van inwoners mbt woningisolatie en andere duurzame investeringen.
·Schoon en voor iedereen bereikbaar vervoer
·Kwalitatief hoogwaardige infrastructuur van fiets-en wandelpaden
·Schone lucht, water en bodem.
·Het stimuleren van kleinschalige, milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.

7. De trottoirs (stoepen) zien er in Middelstum op veel plaatsen niet erg verzorgd uit.  Veel onkruid, kuilen en tegels die ver uit elkaar liggen door woekerend onkruid. Wat is uw visie op het onderhoud van stoepen, wegen en ander openbaargroen? Zijn er volgens uw visie minimale eisen waaraan dit moet voldoen? Ook zijn we benieuwd hoe u dit aangaat pakken.
De stoepen en wegen dienen allereerst altijd veilig te zijn. Kuilen en andere gevaarlijke situaties moeten worden opgepakt door de gemeente. In Loppersum kan dit gemeld worden via de website van de gemeente. In de meeste gevallen wordt dit redelijk snel opgepakt. We willen allemaal een schone en veilige leefomgeving. Sinds enkele jaren is de gemeentelijke onkruidbeheersing gelukkig vrij van schadelijke stoffen. In de praktijk blijkt in het zomerseizoen dat onkruid sneller groeit dan we allemaal zouden willen. Onkruidbeheersing is duur. Het is voor een gemeente die financiële keuzes moet maken dan ook niet heel ingewikkeld. Of wat meer onkruid of bijvoorbeeld bezuinigen op andere belangrijke zaken of meer belasting betalen om de onkruidbeheersing te kunnen betalen. Zorgen voor onze leefomgeving is iets wat we deels samen kunnen doen, een samenwerking tussen gemeente, inwoners en organisaties moet ervoor kunnen zorgen dat we een groenere en gezondere leefomgeving kunnen creëren.8. Gelinkt naar bovenstaande vraag: Veel stoepen zijn voor mensen in een rolstoel niet altijd even rolstoel vriendelijk. Dit geldt ook voor kinderwagens. Wat is uw visie op mensen met een beperking? Hoe wordt ervoor gezorgd dat ze in alles zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen doen? Heeft u hier concrete voorstellen voor? De grootste financiële te verwachten tekorten worden veroorzaakt door het sociaaldomein en de jeugdzorg. De landelijke politiek heeft hier grote invloed op maar toch: wat gaat u als lokale politiek aandoen?
Toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp, ook in ons verkiezingsprogramma. GroenLinks zet zich al jaren in voor toegankelijke fiets- en wandelpaden. Wij zien graag dat deze paden ook voor bijvoorbeeld duofietsen en wandelwagens toegankelijk zijn. Ook toegankelijkheid van gebouwen, maar ook digitale platforms bijvoorbeeld, hebben onze aandacht. De tekorten in het sociaal domein (wmo) en de jeugdzorg worden veroorzaakt door de bezuinigingen vanuit Den Haag. Het lukt ons vooralsnog niet om samen met de zorgaanbieders de zorg efficiënter te organiseren. Toch zien wij het als onze grootste uitdaging om zorg dichtbij en zo kwalitatief mogelijk te organiseren voor al onze inwoners. Ook die in de kleinere kernen. Ook hier willen wij volop in gaan zetten op sterke samenwerkingen tussen inwoners, gemeente en organisaties. Het stimuleren van kleinschaligere zorg en begeleidingsvormen is voor ons één van de belangrijkste speerpunten in ons verkiezingsprogramma.

9. We vormen straks één grote gemeente met verschillende grotere kerndorpen en veel kleine dorpen/streken. Hoe zorgt zo’n grote gemeente ervoor dat niet alle aandacht naar de “hoofddorpen” gaat? Is het reëel om te stellen dat alle huidige voorzieningen (zwembaden, voetbalclubs, dorpshuizen e.d.) in de huidige vorm blijven bestaan?
Een mooi instrument om te voorkomen dat dit gebeurt, is gebiedsgericht werken. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen en willen vaak veel zelf doen. GroenLinks Eemsdelta wil dat de nieuwe gemeente hierop in gaat spelen. Onze gemeente bestaat uit veel verschillende dorpen, elk met zijn eigen karakter. Inwoners weten vaak het beste wat er leeft, welke initiatieven er zouden moeten komen om de leefomgeving te verbeteren. Wij willen het zo organiseren dat de gemeente de inwoners helpt dit te organiseren, zonder het over te nemen of te overstelpen met allerlei regels. Samen optrekken is nodig om antwoorden te krijgen op de vragen: Wat vinden we belangrijk in ons dorp? Welke ideeën en initiatieven zijn er? Maar ook samen kijken welke regels in de weg staan en hoe we de hobbels kunnen overwinnen. Hierdoor zorg je voor ieder dorp maatwerk, eerst samen kijken wat er nodig is en daarna wat er kan en wie er mee wil werken. Inwoners, organisaties en ondernemers samen laten werken en vooral laten doen waar ze goed in zijn.


10. Vrijwilligerswerk is nu al heel belangrijk. Dit zal de komende jaren steeds belangrijker worden om de leefbaarheid van dorpen  en bestaanszekerheid  van voorzieningen in stand te houden. Wat is uw visie op vrijwilligerswerk en hoe gaat u er mede aanwerken dat er voldoende vrijwilligers blijven?
Zonder vrijwilligers kunnen en willen we niet. GroenLinks Eemsdelta wil een gemeente waar we er zoveel als mogelijk voor elkaar zijn. Een samenleving waarin gemeente, organisaties en inwoners samen werken en waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Wij willen dan ook dat binnen de gemeente er blijvend aandacht is voor vrijwilligers en deze daar waar nodig faciliteert. Een ander belangrijk punt vinden we dat de gemeente vooral vertrouwen moet hebben in de vrijwilligers en hen zo veel als mogelijk en wenselijk vanuit de vrijwilliger, betrekt bij het beleidsproces. Zij weten zelf als geen ander hoe ze het beste ondersteunt en gefaciliteerd kunnen worden. Ook pleit GroenLinks landelijk momenteel voor een variant van het basisinkomen. In Eemsdelta ziet GroenLinks dit in een breder perspectief als mooie kans, juist ook voor vrijwilligers en mantelzorgers die op deze manier enigszins ontlast kunnen worden. Daarom pleiten wij ervoor om de landelijke pilotregio te zijn voor een proef met het basisinkomen op grote schaal.11. Er is in bepaalde dorpen steeds vaker sprake van krimp. Anders gezegd het aantal inwoners daalt. Dit is slecht voor de regionale bedrijven en middenstand.  Wat is uw visie op krimp? Hoe heeft dit kunnen ontstaan en hoe gaat u eraan werken dat deze negatieve spiraal wordt omgebogen? Daaraan gekoppeld: Wat is uw visie naar regionale ondernemingen? Zijn er plannen om dit te stimuleren of te versterken? Toerisme was een aantal jaren terug een belangrijk politiekthema. Komt dit onderdeel ook weet is uw programma en wat zijn dan de speerpunten?
Krimp heeft vaak een negatieve klank. We kunnen ook stellen dat we weer meer terugkeren naar een inwoneraantal zoals ons gebied in het verleden kende. Dit brengt echter wel mee dat de voorzieningen niet altijd kunnen blijven zoals we ze kennen. Wij zijn van mening dat de terugloop in het aantal inwoners niet volledig gestopt kan worden. Anderzijds is het wel van groot belang dat we met elkaar creatief moeten zijn en blijven. Ook het eerder genoemde gebiedsgericht werken is hier belangrijk. Als partijen samenwerken kunnen voorzieningen wellicht blijven. Een dorp weet als geen ander wat er nodig is om mensen aan zich te binden. Door de handen ineen te slaan willen we ook het lokaal en duurzaam ondernemerschap stimuleren. We zien al steeds meer mooie initiatieven ontstaan.

Toerisme
Wij hebben toerisme zeker in ons verkiezingsprogramma staan. Onze prachtige regio mag zeker meer onder de aandacht komen en wij willen kleinschalig ondernemerschap (minicampings, B&B’s etc) stimuleren. Geen grote ketens, maar lokale krachten inzetten en aan elkaar verbinden. Een goede toegankelijkheid van onze gemeente is hierin essentieel. Een goede infrastructuur op het gebied van mobiliteit (openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden, bereikbaarheid, parkeren etc).

12. We kunnen er niet omheen: De aardbevingsproblematiek. Wat heeft u als partij de afgelopen jaren daadwerkelijk bijgedragen om hier verandering in te brengen? Bent u trots op uw eigen inbreng?  Wat is uw visie op  dit dossier voor de komende jaren? Wat gaat u eraan doen om de versterkingsoperatie te versnellen? Een ander actueel probleem: Covid-19. Hoe heeft u hier al politiek de afgelopen maanden in  gehandeld en wat is uw visie hierop in het nieuwe jaar?
De fractie van GroenLinks heeft vanaf de eerste bevingen ingezet op een integrale aanpak van schadeherstel, versterking, verduurzaming en bieden van sociaal economisch perspectief. Ondanks permanente tegenwerking vanuit ‘Den Haag’ lijkt die aanpak na al die jaren toch richtinggevend te worden. De combinatie van bestaande gemeentelijke plannen en versterking (koppelkansen) begint eindelijk vorm te krijgen (b.v. behoud kleine scholen/3 nieuwe kindcentra/projecten ’t Zandt/NPG projecten/centrumplan Loppersum etc.) Eensgezind opereren van fracties, raad, college, provincie en je niet ‘uit elkaar laten spelen’  is en blijft een ander belangrijk punt dat altijd onze aandacht heeft gehad en zal hebben. Binnen de mogelijkheden die de raad heeft hebben wij, met wisselend succes, alle mogelijkheden aangewend om onze aanpak en een versnelling van de versterking te realiseren: van gesprekken en brieven met ministers en ministeries, moties en informatieavonden voor bewoners tot deelname aan protesten en fakkeloptochten.

Wat Covid 19 betreft zijn de richtlijnen van Den Haag leidend en hebben wij er als fractie en raad alles aangedaan om zo veilig mogelijk de ‘democratie draaiende te houden’.
Sterke ondersteuning van inwoners en ondernemers, waar nodig en mogelijk, staat de komende periode voorop.


 
13. Vooral “politiek Delfzijl” staat bekend om een totaal ander politiekklimaat dan het laagdrempelige en iets wat informeler Loppersum.  Hoe kijkt u als “Loppersumse politiek”  naar dit klimaat en hoe gaat u hier straks mee om?
Als je als vertegenwoordiger van de inwoners in de raad mag zitten telt uiteindelijk dat als belangrijkste uitgangspunt. Het gaat om het belang van de inwoners en om niks anders. Door dicht bij jezelf te blijven bereik je volgens ons uiteindelijk het meest. Wij zijn een partij die vanuit rust en goede informatie tot een mening komt en daar dan duidelijk aan vasthoudt en met concrete en werkbare plannen komt.

14. Bij de laatste verkiezingen kwam Loppersum Vooruit duidelijk als grootste partij uit de bus. Toch belanden ze al vrij snel in de oppositie en kwamen ze niet aan besturen toe. Hoe kijkt u hier achteraf op terug? Zou in uw beleving de grootste partij ook (bijna) altijd moeten regeren?
De inwoners kiezen, het gaat om een totaal aantal zetels. In Loppersum heeft Loppersum Vooruit zeker de afgelopen jaren ook meegedaan in het vormgeven van de politieke agenda. Gezien de korte periode tussen de verkiezingen in 2018 en die van 2020 was de keuze destijds om te kiezen voor de rust en de kwaliteit van het toenmalige college. Ook met steun van LV. Wij staan hier nog steeds achter, een nieuw college had veel tijd nodig gehad om ingewerkt te worden en daadkrachtig te handelen op bijvoorbeeld het aardbevingsdossier. Nu konden de zaken snel en goed worden opgepakt.

15. We hebben u als politiek nu 14 uitgebreide vragen gesteld. Bij vragen 15 is het aan u. Stel u zelf een vraag die wij vergeten zijn en geef daarop een antwoord.
We denken dat er al veel gezegd is. Daarom willen we een oproep doen aan de inwoners, als zij vragen aan ons hebben, we horen ze graag.

Bron: Team Middelstum-info/GroenLinks Eemsdelta (28 oktober 2020) foto's Team Middelstum-info
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud