We mogen weer stemmen! Lokaal Belang Eemsdelta. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

We mogen weer stemmen! Lokaal Belang Eemsdelta.

Op 18 november (Als Covid-19 geen roet in het eten gooit) mogen de inwoners van Loppersum-Appingedam en Delfzijl naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. Middelstum-info gaat met alle politieke partijen uit de voormalig gemeente Loppersum in gesprek om te horen wat hun politieke plannen zijn voor de nieuw te vormen gemeente. We kijken niet alleen vooruit maar we blikken ook nog even terug naar de afgelopen jaren.

Hoe kijkt Politiek Loppersum vooruit naar de nieuwe gemeente in 15 vragen? Aan het woord Lokaal Belang Eemsdelta.1. We beginnen met een gewetensvraag: Hoe kijkt u terug op het herindelingsproces en het uiteindelijke resultaat? Het is toch geen geheim dat veel Middelstumers liever mee waren gegaan naar de nieuwe gemeente het Hogeland.
Er is destijds door de gemeente Loppersum een ronde geweest waarbij iedereen werd uitgenodigd om inbreng te geven in het proces. Dat Middelstum bij het Hogeland wilde is te begrijpen omdat men daar zowel qua onderwijs alsmede qua koopcentrum meer connecties mee heeft dan met  Loppersum. Toch blijft Middelstum onderdeel van de nieuwe gemeente Eemsdelta en wij hopen dat de inwoners van Middelstum zich thuis gaan voelen in de nieuwe gemeente. Daar zullen wij ons in ieder geval voor gaan inzetten.

2. We zijn straks een gemeente met drie volledig ingerichte gemeentehuizen. Wat is uw visie op deze situatie? Blijven deze in de huidige vorm bestaan of komt erop termijn een nieuw bestuurscentrum?  Zo ja is het al duidelijk waar dit nieuwe gebouw zal komen te staan?
De gemeentehuizen zullen voorlopig alle drie in gebruik blijven door de medewerkers van de nieuwe gemeente. Op termijn kan de nieuwe raad besluiten om toch voor nieuwbouw te gaan. Lokaal Belang Eemsdelta is van mening dat we het de eerste tijd, gezien onze financiële situatie, op deze wijze moeten organiseren.

3. Na een overgangsperiode zal er in tweede helft van 2021 een nieuwe burgemeester moeten worden aangesteld. Er zal hier een profielschets voor worden opgesteld. Wat zijn voor u als partij de drie belangrijkste punten voor deze profiel schets? En hoe worden de burgers hierbij betrokken?
Lokaal belang Eemsdelta zal voor de profielschets inbrengen dat we een burgemeester zoeken die zeer betrokken en benaderbaar is zodat onze inwoners een burgervader ervaren. Ook vinden wij ervaring en goede bestuurlijke kwaliteiten erg belangrijk.4. De financiële situatie voor de nieuwe gemeente zien er niet erg florissant uit. Nu al worden er grote te korten verwacht. Niets doen is dus geen optie. Op welke drie onderdelen zult u als politiek beslist niet gaan bezuinigen?
Lokaal Belang Eemsdelta vindt het belangrijk dat de leefbaarheid en daarmee de (sport) verenigingen van onze gemeente niet verder onder druk mogen komen te staan. Ook het armoedebeleid zal wat ons betreft op peil blijven. En de gebiedsregisseurs moeten absoluut blijven in de gemeente Eemsdelta.    

5. In de gemeenten Loppersum en Appingedam wordt er nog steeds hondenbelasting gevraagd. In Delfzijl is dit niet het geval. Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? En als dit bedrag  ( ruwe schatting MI 80.000 euro) niet meer via deze belasting binnenkomt hoe wordt dit dan gecompenseerd?
In Delfzijl en Loppersum wordt het met de start van de nieuwe gemeente de hondenbelasting afgeschaft. Althans, dit is het voorstel dat formeel nog wel door de gemeenteraden moet worden goedgekeurd. De 80.000 wordt verrekend met de andere belastingen.

6. De drie voormalige gemeenten werken met verschillende manieren van afvalinzameling. Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? Daaraan gekoppeld willen we het ook even hebben over het milieu. Dit onderwerp staat hoog op de landelijke politieke agenda. Wat zijn uw speerpunten betreffende dit onderwerp voor onze nieuwe gemeente?
Omdat de contracten bij de verschillende gemeenten nu nog niet gelijk lopen zullen we op een later moment beslissen over hoe de nieuwe afval inzameling gaat worden. In de gemeente Loppersum is Diftar ingevoerd en zoals het zich nu laat aanzien werkt dit naar behoren.7. De trottoirs (stoepen) zien er in Middelstum op veel plaatsen niet erg verzorgd uit. Veel onkruid, kuilen en tegels die  ver uit elkaar liggen door woekerend onkruid. Wat is uw visie op het onderhoud van stoepen, wegen en ander openbaargroen? Zijn er volgens uw visie minimale eisen waaraan dit moet  voldoen? Ook zijn we benieuwd hoe u dit aangaat pakken.
Het is belangrijk dat we met de dorpen een kwaliteitsafspraak gaan maken wat het onderhoudsniveau moet gaan worden. De financiële middelen van de gemeente spelen hierbij natuurlijk altijd een rol, maar door  middel van kwaliteitsbestekken kunnen we onderhoudspartners veel beter aansturen. Sinds het middel Glysofaat niet meer mag, is het borstelen en brandden van onkruid een alternatief. En dat is gewoon minder effectief. Echter de ontwikkeling staat niet stil en hopelijk komt er een alternatief die goed werkt in de nieuwe gemeente.

8. Gelinkt naar bovenstaande vraag: Veel stoepen zijn voor mensen in een rolstoel niet altijd even rolstoel vriendelijk. Dit geldt ook voor kinderwagens. Wat is uw visie op mensen met een beperking? Hoe wordt ervoor gezorgd dat ze in alles zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen doen? Heeft u hier concrete voorstellen voor? De grootste financiële te verwachten tekorten worden veroorzaakt door het sociaaldomein en de jeugdzorg. De landelijke politiek heeft hier grote invloed op maar toch:  wat gaat u als lokale politiek aandoen?
Lokaal Belang Eemsdelta is van mening dat er een project moet komen, gefinancierd met NPG geld, om de nieuwe gemeente rolstoel en rollator vriendelijker te maken. Voor mensen met een (lichamelijk) beperking hebben steun nodig en wij zullen er dan ook alles aan doen om de zorg voor deze mensen op peil te houden. Lokaal Belang Eemsdelta houdt de WMO-voorzieningen en de jeugdzorg op niveau.

9. We vormen straks één grote gemeente met verschillende grotere  kerndorpen en veel kleine dorpen / streken. Hoe zorgt zo’n grote gemeente ervoor dat niet alle aandacht naar de “hoofddorpen” gaat? Is het reëel om te stellen dat alle huidige voorzieningen ( zwembaden, voetbalclubs, dorpshuizen e.d.) in de huidige vorm blijven bestaan?
Wij streven ernaar dat de aandacht evenredig is en dat ook de kleineren plaatsen die aandacht krijgen die verdienen. Contacten met mensen in de dorpen blijft daarin belangrijk. De voorzieningen moeten dus op peil blijven en ieder dorp een gebiedsregisseur is ons streven. Deze gebiedsregisseurs zullen in de nieuwe en grotere gemeente de schakel gaan vormen tussen de inwoners en gemeente. In Delfzijl heeft met al ervaring met gebiedsregisseurs en daar zijn met name de dorpen heel erg enthousiast over.10. Vrijwilligerswerk is nu al heel belangrijk. Dit  zal de komende jaren steeds belangrijker worden om de leefbaarheid van dorpen  en bestaanszekerheid  van voorzieningen in stand te houden. Wat is uw visie op vrijwilligerswerk en hoe gaat u er mede aanwerken dat er voldoende vrijwilligers blijven?
Zonder vrijwilligers staat er veel stil. Via dorpscoöperaties en dorpsbelangen kunnen er vrijwilligers worden gevonden. De nieuwe gemeente heeft straks een goede welzijnsorganisatie die de vrijwilligers moet gaan ondersteunen. En ook hier spelen de gebiedsregisseurs een grote rol. Zij moeten zorgen dat de gemeente goed naar de wensen van de dorpen luistert, zodat de vrijwilligers ook enthousiast blijven.

11. Er is in bepaalde dorpen steeds vaker sprake van krimp. Anders gezegd het aantal inwoners daalt. Dit is slecht voor de regionale bedrijven en middenstand.  Wat is uw visie op krimp? Hoe heeft dit kunnen ontstaan en hoe gaat u eraan werken dat deze negatieve spiraal wordt omgebogen? Daaraan gekoppeld: Wat is uw visie naar regionale ondernemingen? Zijn er plannen om dit te stimuleren of te versterken? Toerisme was een aantal jaren terug een belangrijk politiekthema. Komt dit onderdeel ook weet is uw programma en wat zijn dan de speerpunten?
We hebben nu eenmaal te maken met het  gegeven dat in onze regio meer mensen overlijden dan dat er worden geboren. Dat betekend dat je moet anticiperen op dit gegeven. We moeten zorgen voor een passend woningaanbod. Daar waar krimp is zullen we goed moeten kijken hoe we leegstand kunnen voorkomen. Er zijn ook plaatsen waar juist geboefte is aan een uitbreiding van het woningvoorraad. Lokaal Belang Eemsdelta vindt dat er in die plaatsen ook op kleine schaal gebouwd moet kunnen worden. Maatwerk dus. Door meer en betere toeristische arrangementen kunnen regionale ondernemingen meer omzet genereren wat goed is voor onze lokale economie. Lokaal Belang Eemsdelta is van mening dat lokale ondernemers onze steun verdienen  en de nieuwe gemeente zal door zoveel mogelijk lokaal inkopen dit moeten steunen. Een van onze speerpunten is: Aandacht voor de agrarische sector en het Midden- en kleinbedrijf.

12. We kunnen er niet omheen: De aardbevingsproblematiek. Wat heeft u als partij de afgelopen jaren daadwerkelijk bijgedragen om hier verandering in te brengen? Bent u trots op uw eigen inbreng?  Wat is uw visie op  dit dossier voor de komende jaren? Wat gaat u eraan doen om de versterkingsoperatie te versnellen? Een ander actueel probleem: Covid-19. Hoe heeft u hier al politiek de afgelopen maanden in  gehandeld en wat is uw visie hierop in het nieuwe jaar?
Loppersum Vooruit (nu Lokaal Belang Eemsdelta) was 10 jaar geleden de eerste partij die de aardbevingsproblematiek al in het verkiezingsprogramma had staan. Steeds zijn wij opgekomen voor de gedupeerden in het gebied. Er moet ook nu blijvende aandacht zijn voor afhandeling schade en het versterkingsprogramma. Wat betreft Covid-19 is ons credo: zoek het niet op en blijf op de 1.50 meter afstand zodat het beheersbaar is en blijft. Als je naar de besmettingscijfers kijkt kun je concluderen dat onze regio dat goed doet.13. Vooral “politiek Delfzijl” staat bekend om een totaal ander politiekklimaat dan het laagdrempelige en iets wat informeler Loppersum.  Hoe kijkt u als “Loppersumse politiek”  naar dit klimaat en hoe gaat u hier straks mee om?
Wij hebben nu als raden al met elkaar te maken door bijvoorbeeld de raadsklankbordgroep. Als we straks één gemeente zijn, dan zijn wij ervan overtuigd dat de gemeenteraad de juiste democratische beslissingen gaat nemen. Wij zullen er als Lokaal Belang Eemsdelta in ieder geval alles aan doen om met een positieve blik gezamenlijk de nieuwe gemeente vorm te geven.

14. Bij de laatste verkiezingen kwam Loppersum Vooruit duidelijk als grootste partij uit de bus. Toch belanden ze al vrij snel in de oppositie en kwamen ze niet aan besturen toe. Hoe kijkt u hier achteraf op terug? Zou in uw beleving de grootste partij ook (bijna) altijd moeten regeren?
Voor de kiezer is het niet te begrijpen en uit te leggen dat de grootste niet mee regeert.  Maar de andere partijen hebben ervoor gekozen om door te gaan met de coalitie die er al was. Wij hebben inspraak gehad en kijken nu terug op een periode die naar alle redelijkheid is verlopen. Je moet het tenslotte toch met elkaar doen als raad.15. We hebben u als politiek nu 14 uitgebreide vragen gesteld. Bij vragen 15 is het aan u. Stel u zelf een vraag die wij vergeten zijn en geef daarop een antwoord.
Is Middelstum als plaats tevreden met de huidige gemeente Loppersum, d.w.z. de plannen in het centrum en de nieuwe sporthal? Is dat proces naar behoren verlopen?

Bron: Team Middelstum-info/Lokaal Belang Eemsdelta (7 oktober 2020) foto's Lokaal Belang Eemsdelta
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud