We mogen weer stemmen! PVDA Eemsdelta. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

We mogen weer stemmen! PVDA Eemsdelta.

Op 18 november (Als Covid-19 geen roet in het eten gooit) mogen de inwoners van Loppersum-Appingedam en Delfzijl naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. Middelstum-info gaat met alle politieke partijen uit de voormalig gemeente Loppersum in gesprek om te horen wat hun politieke plannen zijn voor de nieuw te vormen gemeente. We kijken niet alleen vooruit maar we blikken ook nog even terug naar de afgelopen jaren.

Hoe kijkt Politiek Loppersum vooruit naar de nieuwe gemeente in 15 vragen? Aan het woord PVDA Eemsdelta.


 
1. We beginnen met een gewetensvraag: Hoe kijkt u terug op het herindelingsproces en het uiteindelijke resultaat? Het is toch geen geheim dat veel Middelstumers liever mee waren gegaan naar de nieuwe gemeente het Hogeland.
Deze vraag is inmiddels op veel manieren beantwoord. De PvdA is bij alle bijeenkomsten sinds 2010 rond dit onderwerp aanwezig geweest. Met afweging van alle voors en tegens kwam DEAL er volgens ons als beste uit. Door de beweging van Eemsmond is het echter Hogeland zonder Loppersum geworden. Daarom maken we op dit moment een succes van Eemsdelta dat als keus overbleef.
 
2. We zijn straks een gemeente met drie volledig ingerichte gemeentehuizen. Wat is uw visie op deze situatie? Blijven deze in de huidige vorm bestaan of komt erop termijn een nieuw bestuurscentrum?  Zo ja is het al duidelijk waar dit nieuwe gebouw zal komen te staan?
Alle ambtenaren die nu een werkplek hebben moeten die op 1 januari ook hebben. Alle plekken waar inwoners terecht kunnen voor dienstverlening moet vanaf 1 januari beschikbaar blijven. Wij verwachten in de eerste periode van de nieuwe gemeente wel een gesprek over huisvesting van de organisatie maar zijn zonder inzicht in kosten en voordelen niet direct voorstander van het bouwen van een nieuw gebouw.
 
3. Na een overgangsperiode zal er in tweede helft van 2021 een nieuwe burgemeester moeten worden aangesteld. Er zal hier een profielschets voor worden opgesteld. Wat zijn voor u als partij de drie belangrijkste punten voor deze profiel schets? En hoe worden de burgers hierbij betrokken?
Wij willen de profielschets graag samen met de inwoners opstellen. De nieuwe burgemeester moet een baken zijn voor inwoners, college en raad. Zijn mannetje of vrouwtje staan in de uitdagingen van Eemsdelta maar vooral ook benaderbaar zijn voor inwoners, ondernemers en organisaties. Duidelijke taal spreken, een transparante houding hebben en weten waar het met de nieuwe gemeente naartoe moet.

4. De financiële situatie voor de nieuwe gemeente zien er niet erg florissant uit. Nu al worden er grote te korten verwacht. Niets doen is dus geen optie. Op welke drie onderdelen zult u als politiek beslist niet gaan bezuinigen?
Deze veronderstellingen delen wij niet geheel. Ja er lijkt een tekort te onstaan, net als bij de andere 351 gemeenten in Nederland. Wij willen echter het gesprek over miljoenen tekort liever voeren door te bespreken waar we de overige +/- 180 miljoen WEL aan gaan besteden. Voor ons staan niet onverwacht de mensen die het al moeilijk hebben voorop als er ondersteuning nodig is. Daar zal niet op bezuinigd worden. De grootste bezuiniging zal gevonden moeten en kunnen worden in het nemen van een voorbeeld aan het reilen en zeilen in Loppersum van de afgelopen 6 jaar. Wij willen daar graag onze kennis en kunde voor inbrengen.
 
5. In de gemeenten Loppersum en Appingedam wordt er nog steeds hondenbelasting gevraagd. In Delfzijl is dit niet het geval. Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? En als dit bedrag  ( ruwe schatting MI 80.000 euro) niet meer via deze belasting binnenkomt hoe wordt dit dan gecompenseerd?
Het principe besluit tot afschaffing van de hondenbelasting is inmiddels genomen. Het verlagen van de inkomsten op dit vlak moet wat ons betreft leiden tot het verlagen van de uitgaven. Tenzij alle niet-hondenbezitters een paar euro per jaar meer belasting willen betalen. De worsteling voor de Pvda Eemsdelta is daarbij dat vooral in Loppersum de laatste jaren is ingezet op iets terug doen voor de hondenbezitter. Ondanks het feit dat hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel is. Wij willen ons er voor inzetten dat deze voorzieningen zoveel mogelijk in stand blijven.
 
6. De drie voormalige gemeenten werken met verschillende manieren van afvalinzameling.  Hoe gaat dit er in de nieuwe gemeente uitzien? Daaraan gekoppeld willen we het ook even hebben over het milieu. Dit onderwerp staat hoog op de landelijke politieke agenda. Wat zijn uw speerpunten betreffende dit onderwerp voor onze nieuwe gemeente?
Het in Loppersum ingevoerde systeem heeft tot verlaging van de hoeveelheid restafval geleid. Door beter te scheiden en in te zamelen zijn de totale kosten voor inwoner en gemeente verlaagd en wordt er milieurendement geboekt. Zonder toename (sterker nog een afname) van zwerfafval. Het milieu is op deze manier wel een heel breed begrip. We zijn in ieder geval voorstander van het verlagen van het verbruik van energie. Op termijn stoppen met fossiel en slim omgaan met materialen. Hierbij volgen we een nuchtere groningse werkwijze door te doen wat al bewezen kan. Een proeftuin zijn is goed maar een proefkonijn worden niet. De gedachte dat veel kleine stapjes ook een grote maken levert meer resultaat op dan wensdenken.7. De trottoirs (stoepen) zien er in Middelstum op veel plaatsen niet erg verzorgd uit.  Veel onkruid, kuilen en  tegels die  ver uit elkaar liggen door woekerend onkruid. Wat is uw visie op het onderhoud van stoepen, wegen en ander openbaargroen? Zijn er volgens uw visie minimale eisen waaraan dit moet  voldoen? Ook zijn we benieuwd hoe u dit aangaat pakken.
De gemeente mag sinds een aantal jaren geen gebruik meer maken van bestrijdingsmiddelen. De gevolgen hiervan zijn inderdaad op sommige plekken goed zichtbaar. Als partij hebben we de laatste jaren bewust meegestemd bij voorstellen om het budget voor groenbeheersing te verhogen met ongeveer 300k. Hieraan zit wel een grens. Het mag niet ten laste gaan van alles… Feit dat het niet overal op de stoep onverzorgd lijkt zegt ook iets. We zullen misschien toch met elkaar als inwoners een deel van het probleem op moeten lossen. Tenzij we het budget nog verder willen verhogen en daarvoor willen betalen…


 
8. Gelinkt naar bovenstaande vraag: Veel stoepen zijn voor mensen in een rolstoel niet altijd even rolstoel vriendelijk. Dit geldt ook voor kinderwagens. Wat is uw visie op mensen met een beperking? Hoe wordt ervoor gezorgd dat ze in alles zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen doen? Heeft u hier concrete voorstellen voor? De grootste financiële  te verwachten tekorten worden veroorzaakt door het sociaaldomein en de jeugdzorg. De landelijke politiek heeft hier grote invloed op maar toch:  wat gaat u als lokale politiek aandoen?
Daar waar straten en stoepen opgeknapt en aangepakt moeten worden wordt er ook rekening gehouden met een aanleg die goed bruikbaar is voor rolstoelers en kinderwagens. We hebben hierin de afgelopen jaren behoorlijke stappen gezet maar klaar is het nooit. Wij vinden dat er op dit punt meer met de daadwerkelijke gebruiker gesproken moet worden. Dit lijkt te hebben gemist in sommige klankborgroepen rond de herinrichting. Het beter bereikbaar maken van onze wandel en fietspaden zijn een voorbeeld van goed bedoeld beleid in deze.
 
De nog steeds oplopende tekorten in het sociaal domein moeten wat ons betreft volledig door het rijk worden aangevuld. Hiervoor pleiten we sinds de doorvoering van de decentralisaties en dat blijven we doen. Gelukkig vinden inmiddels bestuurders en politici van alle partijen in de verschillende gemeenten dit. Sommigen gaan er zelfs voor met een bus naar Den Haag. Als lokale afdeling hebben we onder andere meegeschreven aan het plan om gemeente op korte termijn hiervoor 1 miljard extra te geven. Intussen doen we lokaal vooral dat wat op gebied van zorg en ondersteuning nodig is voor de mensen.


 
9. We vormen straks één grote gemeente met verschillende grotere  kerndorpen en veel kleine dorpen / streken. Hoe zorgt zo’n grote gemeente ervoor dat niet alle aandacht naar de “hoofddorpen” gaat? Is het reëel om te stellen dat alle huidige voorzieningen ( zwembaden, voetbalclubs, dorpshuizen e.d.) in de huidige vorm blijven bestaan?
De nieuwe gemeente wordt inderdaad een optelsom van nog meer dan nu. Er is echter nu in de drie gemeenten bestaand beleid op het gebied van dorps en gebiedsgericht werken. Wij hadden graag gezien dat dit volledig doorgevoerd zou worden in de ambtelijke organisatie. Hier is helaas niet voor gekozen. Daarom zal voor ons een speerpunt blijven dat er voor de dorpen en wijken heel heldere aanspreekpunten zijn en blijven. Wij noemen het vaak onze “Anne’s” “Henken” verwijzend naar 2 dorpsgenoten die wel allemaal kennen en die goed bereikbaar en benaderbaar zijn voor de organisaties in de dorpen. Als PvdA eemsdelta hopen we ook dat we de verenigingen en stichtingen in de dorpen en wijken nog verder kunnen helpen in de manier waarop ze zelf georganiseerd zijn. Hierdoor zijn en blijven ze een goed gesprekspartner voor inwoners en de gemeente.
 
Wat ons betreft staan de genoemde voorzieningen als altijd fier overeind!
 
10. Vrijwilligerswerk is nu al heel belangrijk. Dit  zal de komende jaren steeds belangrijker worden om de leefbaarheid van dorpen  en bestaanszekerheid  van voorzieningen in stand te houden. Wat is uw visie op vrijwilligerswerk en hoe gaat u er mede aanwerken dat er voldoende vrijwilligers blijven?
De vrijwilligers van alle verenigingen zijn het cement van onze samenleving. Ze blijven in onze visie net zo belangrijk als nu. Wij vinden dat de gemeente moet stimuleren dat het leuk is om vrijwilliger te zijn. Mensen doen dit vaak als hobby en verdienen daarvoor regelmatig de juiste vorm van waardering. Een gemeenschap kan beter zonder een college van BenW dan zonder vrijwilligers. Zo zou een gemeente zich ook naar haar inwoners op moeten stellen.


 
11. Er is in bepaalde dorpen steeds vaker sprake van krimp. Anders gezegd het aantal inwoners daalt. Dit is slecht voor de regionale bedrijven en middenstand.  Wat is uw visie op krimp? Hoe heeft dit kunnen ontstaan en hoe gaat u eraan werken dat deze negatieve spiraal wordt omgebogen? Daaraan gekoppeld: Wat is uw visie naar regionale ondernemingen? Zijn er plannen om dit te stimuleren of te versterken? Toerisme was een aantal jaren terug een belangrijk politiekthema. Komt dit onderdeel ook weet is uw programma en wat zijn dan de speerpunten?
De vraag begint met een stelling die maar ten dele klopt. De krimp lijkt op verklaarbare uitzonderingen na binnen de huidige gemeente en de nieuwe gemeente af te vlakken. De PvdA heeft dan ook altijd gezegd dat krimp helaas iets is wat nu eenmaal gebeurt aan de randen van het land. We gaan 18+ studenten niet verbieden om in de stad te gaan wonen bijvoorbeeld. We kunnen ze wel verleiden om na studie en bij het krijgen van een gezin weer terug te komen. Dit betekent dat we voorzieningen, winkelbestand, bereikbaarheid en vertier op orde moeten hebben. Volgens ons is dat met hard werken de afgelopen jaren goed gelukt. Van onderwijs tot bibliotheek, van gezondheidscentrum tot sport. Alles is er. En wat ons betreft blijft het. Daarnaast zien we de woningmarkt ondanks Corona nog steeds aantrekken. Soms mist zelfs het gewenste huis. Hiervoor moet binnen de kernen weer ruimte komen. Passend en in de juiste aantallen bouwen voor de juiste doelgroep.

De regionale bedrijvigheid hebben we de laatste jaren actief ondersteund. Denk aan de Economic Board Groningen en het inzetten op eigen bouwondernemingen bij schade herstel en versterken. We hopen dat inwoners ook weer meer dan voor Corona beseffen dat veel producten lokaal te verkrijgen zijn. Op het gebied van voedsel zelfs lokaal geproduceerd. Koop elders niet wat eigen regio biedt!
 
Recreatie en toerisme blijft inderdaad een speerpunt. En niet zozeer omdat we hier 100000 bezoekers per jaar willen hebben maar wel omdat we in een schitterend stukje Nederland wonen. In onze optiek is afgelopen zomer een goed voorbeeld van de toeristen die we kunnen vinden en binden. Dit willen we graag voortzetten en uitbreiden. Hiertoe moet in onze optiek op provinciaal niveau en op lokaal niveau intrinsiek worden samen gewerkt.


 
12. We kunnen er niet omheen: De aardbevingsproblematiek. Wat heeft u als partij de afgelopen jaren daadwerkelijk bijgedragen om hier verandering in te brengen? Bent u trots op uw eigen inbreng?  Wat is uw visie op  dit dossier voor de komende jaren? Wat gaat u eraan doen om de versterkingsoperatie te versnellen? Een ander actueel probleem: Covid-19. Hoe heeft u hier al politiek de afgelopen maanden in  gehandeld en wat is uw visie hierop in het nieuwe jaar?
Jeetje. Dit kan alleen maar tot het antwoord leiden dat we een hoop hebben gedaan als PvdA en dat het nog steeds teleurstellend is. Dan is een gevoel van trots ongepast en ver weg. Al grenst het daar soms wel aan. De paar dingen die gelukt zijn laten zien dat we exact weten hoe het moet en hoe we het willen als we de ruimte en het budget krijgen. Denk hierbij aan het prachtige gebouw WIJLAND. Op het niveau van de huizen duurt het echter allemaal te lang en is het soms meer chaos dan versterken. We blijven ons echter inzetten voor een huis voor een ieder dat aan de normen voldoet. Voor het oplossen van onverklaarbare verschillen tussen woningen die soms tegenover elkaar staan. Wij zijn er van overtuigd dat de lokale inbreng in de versterking en het schade herstel onmisbaar zijn. En de lichtpuntjes van uitkering van waardedaling, herstel van schade en het versterken van woningen zullen nog beduidend groter moeten worden om ooit het woord trots te kunnen koppelen aan dit item…
 
Op het gebied van Covid 19 hebben we ons ingezet voor compensatie voor dorpshuizen, sportverenigingen en ondernemers. Ondanks de onzekerheid over de vergoeding van de kosten door het rijk hebben we als gemeente fors de portemonnee getrokken. Voor het komende jaar is het volgens ons van belang dat we de rivm regels met elkaar blijven hanteren. Dat we elkaar de kop niet gek maken, geen angst aanpraten maar ook niet lichtvoetig doen. Iedereen heeft inmiddels behoefte om anderen te ontmoeten. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Hiertoe een set van maatregelen afspreken die passen bij onze gemeenschap lijkt ons verstandiger dan ierdere keer afwachten wat er landelijk wordt afgekondigd. Want ondanks meer besmettingen in de Stad Groningen is in onze optiek de set van regels nu vooral geënt op wat er in de randstad misgaat..

13. Vooral “politiek Delfzijl” staat bekend om een totaal ander politiekklimaat dan het laagdrempelige en iets wat informeler Loppersum.  Hoe kijkt u als “Loppersumse politiek”  naar dit klimaat en hoe gaat u hier straks mee om?
Iedere gemeenteraad heeft zijn eigen geschreven en vooral ongeschreven regels. De PvdA Eemsdelta wil in alle openheid, transparant en vooral samen met anderen politiek bedrijven. Voor wie twijfelt zou het boek “de meeste mensen deugen” van Rutger Bregman een goede tip zijn. Kijk dus vooral niet steeds naar wat een ander doet maar begin bij je eigen gedrag. Wie goed doet, goed ontmoet is een vaak kloppende uitspraak. Wij wensen in de nieuwe raad van Eemsdelta, binnen het college, het ambtelijk apparaat en in contact met inwoners op basis van dat soort kernwaarden tot een goede toekomst te komen.
 
14. Bij de laatste verkiezingen kwam Loppersum Vooruit duidelijk als grootste partij uit de bus. Toch belanden ze al vrij snel in de oppositie en kwamen ze niet aan besturen toe. Hoe kijkt u hier achteraf op terug? Zou in uw beleving de grootste partij ook (bijna) altijd moeten regeren?
Onder leiding van een door Loppersum Vooruit ingesteld informateur is 2 jaar geleden uitgezocht door welke stabiele meerderheid de gemeente bestuurd zou kunnen worden. Het advies was de huidige samenstelling van CDA, CU, Groenlinks en de PvdA. Als ik naar de resultaten kijken over de afgelopen 6 jaar denk ik dat dit een goede keuze is geweest waar ik met een goed gevoel op terug kijk. Daarnaast is in de laatste periode een raadsakkoord geschreven in plaats van een coalitie akkoord. Hierin zaten ook punten die voor de VVD en LV van groot belang waren. De vraag is dus nooit of de grootste partij moet regeren. Het antwoord in onze democratie is dat de meerderheid besluiten neemt waarbij zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten aan minderheden. De essentie is niet dat de meerderheid beslist. Dat stukje is alleen procedureel van belang voor het nemen van een besluit.
 
15. We hebben u als politiek nu 14 uitgebreide vragen gesteld. Bij vragen 15 is het aan u. Stel u zelf een vraag die wij vergeten zijn en geef daarop een antwoord.
 
Vraag: Wat vindt u van deze laatste keer vraag/antwoord binnen de gemeente Loppersum vanuit Middelstum-info.

Als PvdA Eemsdelta zijn we blij met de mogelijkheid om deel te nemen aan deze manier van informeren via de site Middelstum-info. De vragen zijn zoals altijd prikkelend, soms lang en best ingewikkeld om goed te beantwoorden. We hopen dan ook  vooral op een blijvend gesprek met inwoners. De leden op de lijst en buiten de lijst van de PvdA Eemsdelta zijn hiertoe altijd bereid en bereikbaar. Het antwoord op welke vraag dan ook zal bij ons altijd afgewogen zijn. We zijn er in de politiek voor al onze inwoners. Zijn hoeder van algemeen belang en de algemene middelen. Daarin mag want ons betreft altijd opportunistisch of vanuit eigen belang geredeneerd worden maar dan is de kans groter dan bij anderen dat het antwoord ook een keer NEE is.
 
Als laatste zou ik hier graag de oproep alle inwoners van Middelstum en omgeving die zich druk maken over hun toekomst willen vragen om in ieder geval te gaan stemmen. Het gevoel bij sommigen dat het er niet toe doet en dat we er te ver van af komen te staan is onterecht. En zou alleen waar kunnen worden als men zich niet meer interesseert voor politiek, niet gaat stemmen en daarna teleurgesteld raakt over de manier waarop de nieuwe gemeente de belangen van dit deel van het Hoogeland behartigd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de PvdA Eemdelta
 
Bé Schollema

Bron: Team Middelstum-info/PVDA Eemsdelta (14 oktober 2020) foto's PVDA Eemsdelta en Middelstum-info
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud